Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling Droppen ht22-vt23

Klöverstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 1 februari 2023

Genom praktisk handling lär barnen vilken roll de spelar för arbetet med hållbar utveckling. De blir medvetna om vilka fotavtryck de lämnar och hur deras handlingar spelar roll för framtiden.

Pedagogisk planering Klöverstugan och Tegelbrukets förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

För en hållbar framtid krävs medvetna medborgare. Våra val och handlingar kan ses som fotavtryck som lämnas efter oss, både i den sociala och den fysiska miljön. 

När vi tar del av de tre dimensionerna (ekologisk, ekonomisk och socialt) av hållbar utveckling skapar vi möjlighet för barnen att utveckla ett hållbart tankesätt som i sin tur bidrar till en hållbar framtid.

 

Nuläge:

Barnen visar ett stort intresse för naturen och visar en vilja att ta hand om denna. De plockar skräp, tar hand om insekterna på gården och samtalar om matens och vilans betydelse för kroppen.

Syfte:

Syftet är att barnen ska utveckla en förståelse för hur de genom deras handlingar och val kan verka för en hållbar samvaro utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt ett socialt perspektiv. 

 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

 Förståelse:

Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse för och förmåga att:

Återvinning:

• vara bekanta med våra sopsamlarmonster 

• använda våra sorteringskärl på hemvisten

• ha en medvetenhet kring användning av det material hemvisten erbjuder, att inte ”slösa” till exempel ritpapper 

• kunna benämna olika sorters material

• förståelse för att använda föremål kan bli till nya föremål

• uppmärksammar skräp i naturen

Mat och hälsa 

• veta vikten av rörelse för vårt välbefinnande, båda aktiv rörelse och vila

• visa en förståelse för sambandet mellan vår mat och kropp

• kunna redogöra för odlingsprocessen 

Djur och natur

• visa förståelse för djurens betydelse för biologisk mångfald 

• tar ansvar för insekterna på vår gård

• är rädda om gården växter

 

Kärnämnen/förmågor:

* Generativt lärande - att lära sig lära, skaffa information och lösa problem

* Exekutiva funktioner- att planera, organisera och utföra handlingar

 

 

Begrepp:

• globala mål

• natur

• hälsa

• återvinning

• odla

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi utgår ifrån barnens tankar och idéer och utmanar dem så deras tänkande blir till handling

 Vetenskaplig grund:

Pragmatiskt perspektiv, där vi utgår från barnens handlingar. 
Kunskap i handling, ett lärande fördjupas genom praktiska handlingar. Genom problemlösning blir barnen delaktiga i att hitta svaren, vi serverar inte färdiga svar. Barnen är medskapare av den kunskap vi får.

Kriterier: 

Att barnen visar intresse och nyfikenhet för det vi gör både i undervisningen och under utbildningstiden. 

Att barnen vill och vågar uttrycka tankar i stor grupp. 

Att undervisningen är tydlig och strukturerad. 

Att barnens erbjuds lärande genom praktisk handling

Att vår lärmiljö inbjuder till utforskande och reflektion

Utvärderingssätt:

Vi utvärderar genom reflektion i arbetslaget och tillsammans med barnen. Ser tillbaka på reflektioner som vi skrivit i planeringen och analyserar därefter i slutet av läsåret. 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

* skapa återvinningsstation på hemvisten

* besöka återvinningsstation i närområdet

* se faktafilm om återvinning

* skräpplockarpromenad

* ha våra sopsamlarmonster och våra globala mål i vår lärmiljö

* använder sorteringsapp

* skapa egna sopsamlarmonster

* skapa med återvinningsmaterial

* ha varierad rörelse varje vecka

*måltidspedagogik med Olga vår kock

*söker fakta om rörelsens betydelse för kroppen

*odlar i vår pallkrage

* sår blommor som lockar till sig insekter 

* gör ett insketshotell

* söker fakta om insekter 

* skapa insekter digitalt

*skapar filmer om det vi lär oss

 

 

 

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar  barnens förändrade kunnande på Unikum i lärloggar. vi dokumenterar även på gruppnivå utifrån undervisningens innehåll samt händelser från utbildningstiden.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback