Skolbanken Logo
Skolbanken

JAG - matematik

Lustigkulla förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi uppmärksammar barnen på att alla är unika och alla är bra precis som de är.


Planering av undervisning

1. Målområde

 

 

 

Syfte

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?

 

För att arbeta ihop barngruppen med nya och gamla kompisar

 

 

Vad är syftet med aktiviteten?

 

Att få barnen att se likheter och skillnader på sig själv och kompisarna och reflektera över dessa

 

 

Barnens fråga / hypotes

Vi börjar varje nytt steg i projektet med barnens tankar krig det fenomen vi ska arbeta med

Mål (Lpfö 98, rev 16)

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet?

 

Få barnen att förstå att vi alla är olika men lika mycket värda. Undersöka och jämföra olika matematiska fenomen på ett lustfyllt sätt

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål)

 

-          sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

-          förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

-          motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

-          förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

-          förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

-          förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

-          förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

-           intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

-           

2. Metod/aktivitetsplan

 

 

 

 

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?

 

I mindre grupper kommer vi att gå igenom olika delar av vårt JAG för att uppmärksamma barnen på likheter och olikheter. Vi kommer till en början att gå igenom längd, vikt, mönster och former samt ansiktsdetaljer. Vi kommer att använda oss av olika matematiska redskap såsom våg och tumstock men även icke standardiserade matematiska enheter.

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i?

 

Vi kommer att vara inomhus och utomhus i mindre grupper och i större grupper.

 

 

Pedagogens förhållningssätt

 

Vi kommer både vara medforskande pedagoger samtidigt som vi leder aktiviteten och ser till att den utvecklas.

 

 

Val av material

 

Vi kommer varje vecka välja material som passar till det fenomen som vi ska ta upp såsom måttband, våg och bilder på olika detaljer samt microskåpägg.

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden

 

Efter varje avslutat delmoment så kommer vi att prata med barnen om vad vi har gått igenom under veckan/veckorna och sedan kommer vi att sätta upp en dokumentation på vår dokumentationsvägg ovanför aktivitetstavlan. Alla barn kommer att få en egen pappfigur som vi kommer att bygga vidare på. Dessa kommer att sitta uppe i dramarummet.

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga?

 

Vi kommer att skriva i veckobreven vad vi har gjort under veckan samt berätta vid de dagliga samtalen vad vi har gjort för dagen. Dokumentationsväggen sitter på en central plats väl synlig från hallen så alla föräldrar kan se den och prata med sina barn om bilderna. Vi kommer att uppmärksamma föräldrarna på att försöka komma in och titta på pappfigurerna inne i dramarummet.

 

Hur gör jag aktiviteten jämställd och genusmedveten?

 

Hela temat går ut på att uppmärksamma likheter och skillnader oavsett ålder, kön eller etnicitet. Vi tar alla barns tankar på allvar och pratar om allas lika värde under hela projektet.

 

Hur anpassar jag undervisningen till den rådande kulturella mångfalden?

 

Genom att dela in gruppen i mindre grupper så kommer alla barn kunna delta utifrån sina egen nivå. Innehållet i undervisningen kommer att kunna anpassas beroende på vilka barn som är i gruppen.

 

 

 

Hur anpassar jag undervisningen för språksvaga barn?

Vi kommer att ha mycket små grupper vid de flesta moment. Ofta så få som 2 och då kan ett fint samspel mellan dessa barn uppstå och alla kan delta på sin egen nivå.

3. Utvärdering och analys

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera?

 

 

 

Efter varje avslutat delmoment så kommer vi att samla barnens tankar och idéer om vad de tyckte var intressant för att se hur vi ska inleda nästa delmoment.

 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod?

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål?

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

 

 

 

Checklista för planering av undervisning

-         Ett stöd för att se att de planerade aktiviteterna leder till ett lärande

Barnen bör få:

 

o   Utforska, experimentera, och uppleva med flera sinnen och känslor

o   Utforska samma kunskap på flera olika sätt

o   Utmanas att tänka nytt och att ställas inför kognitiva konflikter och problem som ska lösas

o   Utforska projektet kontinuerligt i deras lärmiljö

o   Möjlighet att utforska projektet i deras vardag

o   Reflektera kring hur de tänker, lär sig och löser problem

o   Få hjälp att analysera, sortera och se mönster

o   Utforska under tillräckligt lång tid

o   Få tid för inkubation och vila

o   Uppleva aktiviteterna i ett flöde som leder till intresse, nyfikenhet och lärande

o   Utforska sina egna intresseområden

 

 

 

                                                                              

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback