Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Tema Kompisböckerna

Slättängens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under kommande termin har vi valt att arbeta med ”Kompisböckerna” av Linda Palm där vi fokuserar på normer och värden. Vi kommer att följa Kanin och Igelkott som hjälper oss att bli en bra kompis.

En trygg grupp är förutsättningen för att alla ska må bra, lära sig och utvecklas i samspel med andra. Kompisböckerna är tänkta att fungera som ett konkret och enkelt verktyg att använda i arbetet med värdegrunden, vilken ska genomsyra all verksamhet i förskolan. "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation" Lpfö18.

Mål

I arbetet med Kompisböckerna vill vi ge barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Vi vill ge barnen en ökad förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Böckernas innehåll kan kopplas till barnens egna vardag och saker som de varit med om.

Syfte

- Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur och rädd.

- Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

- Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp.

 

Genomförade

 Vi kommer att arbeta med olika uttrycksformer som:

- skapande

- lek och rörelse

- sång och ramsor

- läsa sagor

- dramatisering

Vi utgår från kompisböckerna och undervisar med hjälp av de metoder vi har med oss från vårt arbete med Läslyftet.

Vi tänker introducera en bok i taget som vi därefter arbetar med genom olika aktiviteter innan vi sedan byter till en ny Kompisbok. 

 

Dokumentation

- Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.  

- Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum.

- Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 

Utvärdering

Hur gick det? Var det svårt? Hur fortsätter vi?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback