Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Texttyper åk 5

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Det här läsåret kommer vi att arbeta med olika texttyper samt planera och skriva egna texter som passar för olika ändamål.

 

När vi arbetar med olika texttyper kommer du:

 • Få möta och reflektera kring de olika texttyperna beskrivande text, berättande text, förklarande text, instruerande text och argumenterande text.
 • Få kunskap om de olika texttypernas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Få prova att själva skriva texter inom de olika texttyperna

Hur vi kommer att arbeta:

 • Genomgångar i helklass
 • Läsa olika texttyper, diskutera texterna och svara på frågor till dem.
 • Diskussioner
 • Skriva egna texter

   Det här ska du kunna:

  • Avgöra vilket syfte texterna har, varför de har skrivits
  • Redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna uppnås
  • Använda den struktur som är typisk för den texttyp du valt
  • Använda de språkliga drag som gör att din text blir läsvärd och effektiv

  Läroplanskopplingar

  förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

  förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

  förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

  Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

  Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

  Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

  Handstil och att skriva med digitala verktyg.

  Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

  Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

  Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

  Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

  Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

  Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

  Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

  Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

  Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

  Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

  Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

  Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

  Matriser i planeringen
  Svenska
  Uppgifter
  Skrivuppgift: Berättande text
  Skrivuppgift: Faktatext
  Skrivuppgift: instruerande text
  Skrivuppgift: argumenterande text