Skolbanken Logo
Skolbanken

Hertig Karl-normer och värden HT22VT23

Hertig Karls förskola, Mariestad · Senast uppdaterad: 7 september 2022

PDK normer och värden

 

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

Vi har etablerat ett bra förhållningssätt. Vi förmedlar samma förhållningsätt och värdegrund utifrån styrdokumenten. Vi har diskuterat och samtalat om det.  

Det som ska arbetas vidare med är tillgängligheten främst för barn med fysiska funktionsnedsättningar. Främst den fysiska utemiljön. En del har gjorts eller är på gång, men mer behöver åtgärdas. Det är viktigt att utgå från varje enskild individs förmåga relaterat till sin funktionsnedsättning när man gör en översyn av tillgängligheten. 

Slutsatser som vi kan dra av föregående års främjande och förebyggande åtgärder är att arbetet ger resultat. Vi ser att barnen lär och utvecklas av vårt arbete. Det är ett arbete som måste fortsätta.  

De yngre barnen på förskolan kan inte medvetet kränka andra barn, utifrån forskning. Det är de äldsta barnen på förskolan som eventuellt medvetet kan kränka ett annat barn, men under året har ingen sådan kränkning förekommit. Barn kan däremot känna sig kränkta både av barn och vuxna utan att kunna sätta ord på det.

 

 

 

 

 

Främjande åtgärder

 • Ge barnen förutsättningar att känna sig delaktiga, viktiga och behövda genom att se allas olikheter som en tillgång i barngruppen.
 • Vi påminner och stödjer varandra i att låta alla barn göra och leka samma saker oavsett kön.
 • Vi arbetar med värdegrunden.
 • Använda handlingsplan etnisk tillhörighet
 • Vi arbetar med normbrytande mönster. 
 • Vara uppmärksamma på att barn har kamrater att leka med och leksaker och aktiviteter som passar deras utvecklingsnivå. Barn ska inte bli kategoriserade som stora eller små.

Förebyggande åtgärder

 • Förhindra att kränkningar eller bråk uppstår på gården.

 

 

Mätmetod:

Läroplansscanning

Halvårsanalys

Slutanalys

 

 • Vi utformar en utbildning som erbjuder många olika uttryckssätt, där barnens olika språk och hemkulturer får ta plats, får synas och mötas.
 • Arbete med Kompisböckerna
 • Diskussioner på APT, avdelningsmöten och reflektionstider. Arbeta med Kompisböckerna tillsammans med barnen för att medvetandegöra hur handlingar påverkar andra och världen.
 • Skapa en handlingsplan vid kränkande behandling eller diskriminering utifrån etnisk tillhörighet och implementera den i personalgruppen.
 • Vi har kontinuerliga samtal med barnen om att det finns olika familjekonstellationer och att alla är lika mycket värda oavsett sexuell läggning.
 • Använda oss av barnsamtal och ta med i reflektioner och planering av lärmiljöer. Kontinuerliga diskussioner i arbetslaget. 
 • Vi vuxna ska fördela oss över gården och finnas vid olika aktiviteter. Endast använda den lilla gården vid behov för att kunna ha bättre överblick över barnen.

 

Lästips:

Interkulturellt arbete i förskolan

Med läroplanen som grund

Av Jonas Stier och Bim Riddersporre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter