Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan 2022 för avdelning Pluto på förskolan Vingåkersvägen 2022

200021 Förskolan Vingåkersvägen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.


Introduktionsplan 2022 för avdelning Pluto på förskolan Vingåkersvägen

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för allaförskolor:

  • Introduktionsplan (juni-september)
  • Utbildningsplan (oktober-december)
  • Uppföljning och analys (december)
  • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)
  • Analys och utvärdering (maj)

I Örby förskolor planeras introduktionen och trygghetsperioden utifrån Barnkonventionen och bygger på struktur och gruppstärkande lekar där vikten läggs vid att varje barn ska lära känna varandra och känna trygghet i gruppen.

 Introduktionsansvarig pedagog är aktiv med barnen där fokus ligger på att skapa en trygg relation. Detta görs genom att leka, prata, hjälpa barnen vid blöjbyte, på- och avklädning så långt barnen vill. Vårdnadshavares uppgift under introduktionen är att finnas som en trygghet i samma rum som deras barn, men inte vara aktiva i aktiviteterna och omsorgen, det är pedagogens uppgift.

 Örby förskolor arbetar med tematiskt arbetssätt där barnens intresse, tankar och idéer ligger till grund för utbildningens innehåll och skapar ett sammanhängande lärande. Miljön skapar förutsättningar för lärandet och där barnen aktivt tillämpar sig kunskap och kan följa sina lärprocesser.

 Handlingsplan för jämställdhetsarbete görs varje termin där samtliga avdelningar gör en kartläggning som ligger till grund för att skriva åtgärder för att främja jämställdhetsarbetet på avdelningarna.

 

Utbildningens organisation och struktur

Under introduktionsperioden (trygghetsperioden) delar vi upp barnen i mindre grupper under både oplanerade och planerade undervisningstillfällen. Syftet är att alla barn ska bli trygga i barngruppen och lära känna varandra och oss pedagoger. Vi lägger fokus på att barnen ska komma in i våra vardagsrutiner och fångar upp olika intressen för att väcka nyfikenhet till lek och aktivitet.

  

Undervisning

Vi har gjort en planering för trygghetsperioden med barnkonventionen som grund. Det finns planering för undervisning med gruppstärkande lekar samt planerade tillfällen för högläsning och boksamtal.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vi introducerar barnen till miljön och vårt material lite i taget. Vi har anpassat våra rum för olika aktiviteter tex: Konstruktion och skapande, Rollek och bokhörna samt rörelserum. Det finns bilder på leklådor för att tydliggöra för barnen var olika leksaker finns. Den pedagogiska miljön förändrar vi utifrån barnens intressen och behov.

 

Hållbar och likvärdig förskola

Vi kommer använda oss av jämställdhetsanalysen ”7:an”. Vi kommer observera barngruppen utifrån olika jämställdhetsfrågor och därmed få syn på de eventuella riskerna.

Vi planerar in stunder där vi observerar barnen och lyfter jämställdhetsfrågorna i arbetslaget under våra reflektionsmöten.

Vi kommer att arbeta med hållbarhet genom att: Återvinna med barnen, uppmuntra barnen till att inte slänga skräp på marken, inte slösa på vatten eller papper, vara försiktig och värna om vårt gemensamma material på förskolan. 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter