Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Singma matematik 3A

Steningehöjdens skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 10 september 2022

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer arbeta med Singma matematik 3A, gemensamt och på egen hand. Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten, problemlösning, längd, höjd, massa, volym och bråk. Under terminen kommer vi även att ha en Mattedag. Då kommer vi bl.a. att spela mattespel, jobba med mönster och programmering.

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattlektionerna.
Vi kommer också att praktiskt pröva att t ex mäta längd, vikt och volym, samt jobba med problemlösning.

Vad ska vi lära oss?

 • talområdet 0-10000.
 • positionssystemet.
 • tallinjen
 • skriftlig huvudräkning
 • storleksordning
 • de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • bråk
 • problemlösning
 • välja rätt räknemetod
 • mäta längd/höjd
 • massa
 • volym

Hur ska vi lära oss detta? (arbetsmetoder)

 • samtala om matematik/lära av varandra
 • laborativ/praktisk matematik
 • problemlösning

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

·      Att du deltar i diskussioner i både helgrupp, par och enskilt.

·      Att du deltar och är aktiv i olika övningsuppgifter både i grupp, par eller enskilt.

·      Att du arbetar och slutför dina uppgifter i Övningsboken.

·      Att du utför din Kunskapslogg.

Bedömning sker också enligt Skolverkets bedömningsunderlag.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback