Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2 Diamantjakten

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under årskurs 2 fortsätter vi följa Asta, Bea och Cesar i deras vardag och på äventyr med ABC-klubben. Vi kommer bland annat lära oss om grammatik, olika lässtrategier och att skriva olika typer av texter.

Detta kommer undervisningen att innehålla:

* Läsa boken "Diamantjakten"

* Arbete med lässtrategier

* Läsning i grupp

* Högläsning

* Arbete med läsförståelse och skrivning i läxboken

* Arbete med läsförståelse  och grammatik i arbetsboken

* Skriva olika typer av texter, t ex brev, berättelser och faktatexter

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Läsa ett kapitel i "Diamantjakten" varje vecka och arbeta med tillhörande sida i läxboken

* Läsning av läsläxan i grupp och/eller enskilt

* Arbete i arbetsboken med bland annat grammatik och att skriva olika sorters texter

* Diskutera läsning och texters uppbyggnad

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

Läsa:
- läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser, t ex spruta, struts och krita
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta mig själv vid läsning
- läsa enkla meningar med flyt
- samtala, återberätta och ställa frågor om det som jag har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- läsa mellan raderna
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenher

Skriva
- få fram budskap med hjälp av skriven text
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt 
- använda tankekarta som planering för mitt skrivande
- använda datorn för att förbättra mina texter

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter
 


Detta visar jag genom att:

- läsa för min lärare

- göra skrivuppgifter

- delta i diskussioner (samtala i grupp och lyssna på andra)

 

Vad som kommer att bedömas är:

- att du deltar och utför uppgifterna i Diamantjakten

- din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna

 


Läroplanskopplingar

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback