Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01b

Matematik 1b Ek22b

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I denna kurs ingår följande centralt innehåll: - Aritmetik, algebra och funktioner - Sannolikhet och statistik - Problemlösning, verktyg och tillämpningar

Planering hela kursen MA1b

Länk till planering

 

Centralt innehåll och betyg

Betygskriterierna är kopplade till det centrala innehållet i kursen.

Så sker betygssättningen

Under kursen kommer det att ingå delprov som antingen gäller ett eller flera kapitel. För Matematik 1b kommer delprov och ett halvkursprov att genomföras. Kursen avslutas med ett nationellt prov eller bedömningsstödsprov.

Att klara alla delprov på ett tillfredsställande sätt leder oftast till ett godkänt betyg, men det är ingen garanti för att kursbetyget kommer att vara minst E. Detta för att kursbetyget grundas på helheten i elevens kunnande.

  •  …När läraren sätter betyg sammanfattar hon eller han sina bedöm­ningar till ett betyg. Läraren tittar på både delarna och helheten i elevens kunnande i förhållande till kunskapskraven, vilket är en förutsättning för att sätta rättvisande och likvärdiga betyg…

  • …nationella prov är välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygss­ättningen.  Resultat på ett nationellt prov har därför större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens allsidiga utvär­dering av elevens kunskaper vid betygssättningen...

 Citat ifrån: Skolverkets allmänna råd - Betyg och betygssättning

 

 

Lägg till egen övrigt text nedan

T ex
Proven kan genomföras med hjälp av
Kunskapsmatrisen och då det är via det verktyget som eleven ser resultatet på det provet. Om resultatet inte är tillfredsställande så kommer eleven att få ett förtydligande vad som behöver förbättras.


Läroplanskopplingar

Hantering av formler och algebraiska uttryck, inklusive att faktorisera och multiplicera uttryck.

Begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd. Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Digitala metoder för att skapa funktionsgrafer.

Metoder för att bestämma funktionsvärden. Digitala och grafiska metoder för att lösa ekvationer av typen f(x) = a.

Begreppet linjär funktion och egenskaper hos linjära funktioner. Räta linjens ekvation. Metoder för att bestämma linjära funktioner.

Metoder för att lösa linjära ekvationer.

Begreppet index.

 Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.

Användning av kalkylprogram för beräkning av ränta och amortering.

Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning.

Problemlösning som omfattar att upptäcka och uttrycka generella samband.

Begreppet exponentialfunktion och egenskaper hos exponentialfunktioner, inklusive skillnader och likheter med linjära funktioner.

Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.

Motivering och hantering av räkneregler för potenser. Metoder för att lösa potensekvationer.

Begreppen intervall och linjär olikhet. Metoder för att lösa linjära olikheter.

Begreppet potensfunktion.

Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och inom vetenskap, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.

Begreppet förändringsfaktor och beräkning av förändringar i flera steg.

Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen, privatekonomi och samhällsliv.

Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.

Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt

Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.

Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.

Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.

Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Delprov 1
Delprov 2
Halvkursprov
Delprov 3
Delprov 4
Helkurs/NP