Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Diamantjakten

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Det här läsåret följer vi med ABC-klubben på nya äventyr i Diamantjakten. Häng med!

Vad ska vi lära oss?

Läsa
- läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser.
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand.
- rätta dig själv vid läsning.
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt.
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst.
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser,
- uppfatta den s.k röda tråden.
- koppla det lästa till egna erfarenheter.

Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn.
- skriva läsligt för hand.
- stava vanligt förekommande ord.
- skriva med visst flyt.
- göra mellanrum mellan orden.
- skriva med stor bokstav och punkt.

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra.
- återberätta.
- sammanfatta.
- förklara så att andra förstår.
- ge och ta muntliga instruktioner.
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.

 

Hur ska vi lära oss?

- genom att läsa enskilt och i grupp samtsamtala om innehållet.

- skriva och läsa i arbetsboken som hör till Diamantjakten.

 

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- läsa högt i liten grupp och enskilt.

- visa läsförståelse.

- skriva texter med tydlig handling.

- skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken.

- skriva läsligt för hand.

- samtala om texter.

- delta i diskussioner.

- stava vanligt förekommande ord.

 

Begrepp: 

alfabetet, vokaler, konsonanter, stor bokstav , versal, liten bokstav, gemen, punkt, mening, frågor, frågetecken, utropstecken, snabel-a, synonymer, motsatsord,  läsfixarna,  lässtrategier, på ytan- frågor, under ytan-frågor, på djupet-frågor, sammansatta ord, rubrik, instruktion, förutsägelse, datum, månadernas namn, adress, brev, rebus, adjektiv, substantiv, verb, intervju, berättelsekarta, artikel, annons, liknelser, faktatexter, tankekarta, sammanfattning, Ng-ljudet, berättelsekarta, talstreck, dialog, verb, grundtal, ordningstal, lägesord, korsord, bokrecension


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter