Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Läsresan 2

St Pers skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Läsresan är ett läromedel i svenska där arbetet med språket utgår från en läsebok med bl.a. berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. I Läsresan ingår många delar i ämnet svenska: högläsning, ordkunskap, fonologisk medvetenhet, läsförståelse, lässtrategier, skrivstrategier, grammatik och stavning.

Beskrivning:

Arbetet med Läsresan 2 sträcker sig över hela läsåret 20/21.

Ett övergripande mål i arbetet med Läsresan är att eleverna ska få en gemensam läsupplevelse där textsamtal och ordförståelse spelar en central roll. Vi kommer lägga stort fokus på ordförståelse- att lära oss nya ord och sätta in dem i olika sammanhang.  

Arbetssätt:

Varannan vecka jobbar vi med en ny text och lär oss nya ord.
Vi kommer även att träna på:

  • gemensam läsning
  • enskild läsning
  • läsförståelse
  • stavning
  • grammatik
  • att skriva olika typer av texter
  • tecken kopplade till ord

 

Konkreta mål:

Under arbetets gång ska du bli bekant med olika slags texttyper och lära dig vad som kännetecknar en viss texttyp.
Du ska bli säkrare på stavning och grammatik.
Ditt ordförråd ska utökas så att du känner till fler vardagsord och vad de betyder.
Din läsförmåga ska utvecklas.

 

Språkligt fokus:

Delta i textsamtal.
Arbeta med ord och dess betydelse på olika sätt.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback