Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

SVA åk 7, Bokprojekt - Alex Dogboy

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi kommer att läsa Monica Zaks ungdomsroman Alex Dogboy. Boken läses högt av läraren och eleverna följer med i sina böcker samt läser själva när de letar svar på frågor i boken. Vi diskuterar och reflekterar kring bokens innehåll, tillsammans och enskilt samt pratar om uttryck och ords betydelse. Eleverna arbetar löpande med läsförståelsefrågor och skrivuppgifter där de ska träna på att skriva fullständiga och självbärande meningar. Läsprojektet avslutas med en enskild skrivuppgift som ska lämnas in för bedömning.

Vi arbetar med detta under veckorna 35-50

Kunskaper som kommer att bedömas:

Hur väl du deltar i diskussioner/samtal kring den lästa texten.

Hur väl du skriftligt sammanfattar texters innehåll.

Din förmåga att skriva olika slag texter.

Hur väl du resonerar kring budskap i olika texter.

Din språkliga säkerhet vad gäller variation (ordval/meningslängd) och skriftliga normer. 

Så här visar du dina kunskaper:

Genom diskussioner i klassrummet.

Genom att svara på läsförståelsefrågor i din digitala läslogg.

Genom skrivandet av olika skrivuppgifter till boken.

Enskild skrivuppgift som du lämnar in som slutuppgift. 

Undervisning och arbetsformer:

Läraren läser högt för gruppen ur Monica Zaks bok Dogboy. Eleverna arbetar löpande med läsförståelsefrågor som de skriftligt svarar på i sin digitala läslogg. Vi diskuterar och reflekterar, tillsammans och enskilt, kring bokens innehåll. Läsprojektet avslutas med en enskild skrivuppgift som ska lämnas in för bedömning. Mer detaljerad information kring uppgiften kommer senare.


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad och ordföljd på svenska i jämförelse med andra språk eleven kan. Hur orsaks-, konsekvens- och villkorssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser. Styckeindelning och textbindning med sambandsmarkörer, referensbindning och tematisk bindning. Skiljetecken, ordklasser, kongruens, tempus, genus och satsdelar samt stavning.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback