Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Biologi åk 7 (7c)

Vällingbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Biologi handlar om liv och alla levande varelser. Du lär dig om organismernas minsta byggsten och om olika ekologiska samband. Här försöker vi få förståelse för hur arter har betydelse för varandra och miljön dem lever i. Vi kommer även väcka ett intresse för kunskaper om människokroppen och hur du kan påverka din hälsa i framtiden.

Pedagogisk planering i Biologi för åk 7 HT 2022 -  Liv i utveckling, Ekologi och Blodomloppet

 

Ämnet Biologi syftar till att ge alla elever förutsättningar att utveckla:

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa

 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.
   

Centralt innehåll / Mål för årskurs 7

Natur och miljö

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och till­gäng­liga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och ener­gins flöden.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster 

Kropp och hälsa

 •          Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funk­tion och samverkan.
 •          Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, samt hur häl­so­problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.
 •          Människans reproduktion och sexualitet och identitet samt frågor om rela­tioner, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 •         Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formu­lering av undersökningsbara frågor, planering,  utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
 •          Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska fram­växt, användbarhet och föränderlighet.
 •         Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

 

Begreppslista

Cell, cellmembran, cellvägg, cellplasma, ribosom, kloplaster, klorofyll, lysosom, mitokondrie, cellkärna, vakuol, biologisk mångfald, fotosyntes, förbränning, pollinering, befruktning, fröbildning, sporväxt, fröväxt, parasit, saprofyt, symbios, fullständig/ofullständig förvandling, däggdjur, evolution, ekosystem, ekosystemtjänster, blodomlopp, blodkroppar, anemi, lymfsystemet, stora/ lilla kretsloppet, artär, aorta, kapillär, ven, kranskärl, vita/ röda blodkroppar, anemi, blodgrupp, blodplättar, hemoglobin, blodplasma, blodvärde, hjärtinfarkt, stroke, diabetes, antikroppar, vaccin, allergi, astma, lymfa, dialys

 

Undervisning

Genomgångar och filmer

Undersökningar, laborationer och fältstudie

Fördjupningsuppgift: djur

Arbete med studieuppgifter i Gleerups digitala lärobok

Lektionsplanering:

Vecka

Arbetsområde                     

Lektionsaktivitet halvklass

Mån a: 12.20-13.30

         b: 13.50-15.00

Lektionsaktivitet helklass

Ons 10.55-11.55

Lektionsaktivitet halvklass

Fre a: 9.30-10.40

       b: 10.50-12.00

34

Intro

Biologi

Liv

 

Presentation -  Vad är NO?

Läsårsplanering

Mål/förväntningar/berätta om sig själv

Böcker? mappar etc

Lpp biologi

 

Vad är liv?

Var finns liv?

Labbövning

Naturvetenskapligt arbetssätt, labbrapport

 

 

Genomgång mikroskopets delar

Demo färdiga preparat

Laboration celler 1: Lök

 

35

Biologi

Liv

Minsta byggsten: Cellen

Djurcell, Växtcell, Svampcell och bakterier

 

Laboration celler 2: vattenpest/ humancell

Livets ursprung

Släktträd

Art

Indelning

 

Fältstudie: olika arter på skolgården

Laboration celler 2: gör klart vattenpest, humancell samt skriva laborationsrapport

 

36

Ekologi

Ekologi

Ekosystem

Population/ Samhälle

 

Laborationsövning: näringskedja

 

Biologisk mångfald / Hållbar utveckling – rödlistade arter

 och ekosystemtjänster

 

 

Ekologi/ Olika Ekosystem

Näringskedja/ Näringsvävar

Labb: näringsväv

 

 

37

Fältstudie

Alger

Labb: näringsväv

 

Presentation av din Näringsväv med din Art från det lokala ekosystemet i en Näringskedja!

 

Intro: Växters uppdelning

Fördjupning alger, mossa och ormbunke

 

Alger

Labb: alger

 

Ekosystemet/ näringskedja i vatten

38

Växter

Sporväxter: mossor, ormbunkar, fräken

 

Labb titta på ormbunke jämfört med någon fröväxt i stereomikroskop.

Fröväxter/ Pollinering

 

 

Fotosyntes / cellandning

Demo: fotosyntes

 

 

39

Ekologi

 

Labb Fröväxter: kromatografi av lönnlöv

 

 

Analys av kromatografin samt resultat av rapport

 

 

Svamp/ lava

 

40

Djur

Repetition inför prov

Prov Celler, Växter/ Ekologi

Intro olika djurgrupper

Djurens stamträd

 

41

Djur

Fördjupning djur

 

 

 

Fördjupning djur

Fördjupning djur

 

42

Djur

Hjärta och blodomlopp

Fördjupning djur

Intro blod och blodomloppet

Hjärtats delar

 

Dissektion räka

 

43

Blodets

innehåll

Puls

Blodtryck

Labb

Blodets innehåll

 

Labb: blod

44

Höstlov

LOV

LOV

LOV

45

Hjärta och blodomlopp

Blodets renare

Blod

Blodets renare

Rep. av hjärta, blod och blodomloppet

 

Prov Biologi: blodomlopp, blodets innehåll och rening

 

22

Fältstudie

 

Fältstudie

Fältstudie

23

Fältstudie

Lov

Lov

Fältstudie

 

Underlag för bedömning

Lektionsarbete samt muntligt deltagande vid genomgångar och diskussioner.

Genomförande samt inlämning av labbrapporter,

Fältstudie

Fördjupningsuppgift: Djur

Skriftliga prov Ekologi v40 och Hjärtat och blodomloppet v45

 

Bedömningen avser

E

C

A

Förmåga att förstå begrepp, modeller och teorier och att kunna förklara biologiska samband i naturen och människokroppen

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.

 

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

 

Förmågan att använda sina biologikunskaper för att kommunicera, ta ställning och granska information

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter