Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

ENGELSKA åk 9 HT22

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Lgr 22: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv!

Content (Innehåll)

- Top up 2: Chapter 1-11.

- Oral presentation.

- Writing tasks

-Reading comprehension

-Listening comprehension

- Nationella prov delprov A: Speaking.

 

Underlag för bedömning:

- Ditt klassrumsarbete

- Din skrivförmåga

- Din läsförståelse

- Din muntliga förmåga (samtal och muntlig presentation)

- Dina språkliga strategier

 

 

 

PLANERING

Detta är en översiktsplanering, den kan komma att ändras.

 

Planering: (v. 33-51)

v. 33

 

Introduce English in year 9

v. 34

Tis: Utflykt

Ch. 1: Winning the lottery

-        do/does

-        regular verbs in past tense (ed)

 

v. 35

Ch. 2: Phone call

-        Am/Are/is

-        Was/were

-        I will, She will, He will -> I´ll, She´ll, He´ll

v. 36

Ch. 3: Stop junk food

-        Verbs

-        Doesn´t, don´t

 

v. 37

 

You – a backpacker!

v. 38

 

You – a backpacker!

 

Oral comprehension.

 

v. 39

Fre: studiedag

 

Ch. 4: Shark

-        Practice dialouge

-        Irregular verbs.

 

v. 40

Ch. 5: The face of liberty

-        Who

-        Which

 

v. 41

Ch. 6: Suicide or Murder?

-        Perfect participle

-        Clock

 

v. 42

Ch. 7: Butch Cassidy and the Sundance Kid

-        ing- form

 

Listening comprehension.

 

v. 43

Ch. 8: Bossy Betty

-        Be going to

 

Reading comprehension.

 

v. 44

Höstlov

v. 45

Ch. 9: Where is my mother?

-        Would/should

 

v. 46

Träna inför NP.

 

v. 47

NP prov: delprov A

 

Speaking.

 

v. 48

 

Movie: Freedom writers.

 

v. 49

 

Movie: Freedom writers.

 

v. 50

Ch. 10: Perfect Parents?

-        I´m, He’s, She’s, You’re etc.

-        Plural nouns

 

Reading and listening comprehension.

 

v. 51

21. December:Jullov

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.

Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback