Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik år 1

Atlasskolan F-6, Linköping · Senast uppdaterad: 7 september 2022

I år 1 kommer du bland annat att få arbeta med och lära dig mer om problemlösning, klockan, räknesätten addition och subtraktion, geometri (mäta längd, symmetri, geometriska figurer) och talen 0-20.

Innehåll:

Mål:

Du ska:

 • kunna räkna till 100
 • kunna talens grannar 0-100
 • kunna skriva siffrorna rätt
 • ha förståelse för naturliga tal 0-12 (siffra, tal, antal)
 • kunna markera på tallinje 0-20
 • kunna begreppen fler och färre 
 • kunna tecknen  =, <, > och dess betydelse
 • kunna använda addition (talkompisar, addition med två och tre termer, samt på tallinje).
 • kunna använda subtraktion (med två och tre termer samt på tallinje).
 • ha förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion
 • arbeta med geometri och känna till tvådimensionella geometriska figurer samt kunna fortsätta ett geometriskt mönster
 • kunna klockan hel och halv timme
 • ha förståelse för och kunna mäta längd (meter och centimeter) 
 • arbeta med enkel symmetri och kunna begrepp som symmetrilinje 
 • veta skillnaden mellan punkt, linje och sträcka
 • kunna fylla i stapeldiagram samt jämföra och samtala om resultaten
 • utveckla din problemlösningsförmåga
 • utveckla dina huvudräkningsstrategier
 • formulera matematiska uttryck från en räkneberättelse

Undervisning:

Vi kommer att:

 • arbeta kooperativt
 • använda läromedel, ex, prick till prick
 • använda lärplattan, ex. skolplus
 • arbeta med konkret material
 • arbeta gemensamt, i par, i grupp och enskilt
 • se filmer
 • samtala, diskutera samt ta del av varandras lösningar och resonemang

Bedömning:

Under arbetets gång visar du genom att vara aktiv under lektionerna om du når målen för arbetsområdet. Du får direkt återkoppling kontinuerligt under lektionerna.
I slutet av varje arbetsområde vi arbetar i matteboken Favoritmatematik kommer du få göra avstämningsuppgifterna på sidorna "Vad jag har lärt mig". Här visar du om du når målen och en pedagog tillsammans med dig samtalar om vad du behöver arbeta vidare med.
Du kommer även att genomföra Skolverkets bedömningsstöd samt göra andra bedömningsuppgifter kontinuerligt där du visar vad du kan och vad du behöver träna mer på. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter