Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Värdegrund och språk

Alvhems förskola, Ale · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vi kommer att sträva för att utveckla barnens språkliga färdigheter och förmågor.

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

Vi vill stödja barnen i deras sätt att kommunicera med varandra. Vårt mål är att att främja, utveckla och utmana språket hos barnen så de kan kommunicera med sin omgivning med hjälp av olika metoder/bildstöd. 

Generativ fråga

Hur kan vi förbättra barnens ordförråd och deras förmåga att kommunicera och uttrycka sina tankar?

Mål ur Lpfö-18

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Utvärderingskriterier

Vi vill att barnen ska kunna berätta med egna ord om sina tankar, känslor och vardagssituationer.

Kännetecken

Att barnen ska kunna uttrycka sig verbalt istället för vara utåtagerande. 

Att kunna utrycka sig i längre meningar.

Att kunna uttrycka sig och göra sig förstådd genom kroppsspråk/bildstöd

Barnens förståelse

-De ska kunna sätta ord på olika saker. 

-Kunna återberätta saker de varit med om utifrån deras egna förmåga.

Förmågor

Kommunikativ förmåga

Att kunna kommunicera med sin omgivning med både ord, kroppsspråk och bildstöd.

Barnens intresse, initiativ och behov

Barnen är väldigt nyfikna och engagerade på att lära sig nya ord. De är kunskapstörstiga och vi vill gärna utveckla/utmana barnen i detta.

Vi kommer att bl.a. använda oss av materialet Familjen Kippin för att vidareutveckla barnens språk samt använda mycket bildstöd.

 

 

Vad behöver vi se vad vi behöver tänka på att skapa förutsättningar för Lika möjligheter-Lika rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna

 

 

Pedagogernas förhållningssätt

Vi ska vara medforskande pedagoger där vi visar barnen att vi också är engagerade i deras lärande samt vara ett stöd när frågor och funderingar uppstår hos barnen.

Vi tänker mycket på att vi benämner saker och händelser under rutinsituationer. 

 

Lika möjligheter-Lika rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna

 

Hur vad och när dokumenterar vi

Foto och lärloggar i Unikum.

Dokumentationsvägg inne på avdelningen där barnen kan se sitt eget lärande.

 

Vad och hur behöver vi dokumentera för att upptäcka att undervisningen ger barnen Lika möjligheter-Lika rättigheter att delta utifrån diskrimineringsgrunderna? 

 

Genomförande: vilka erfarenheter och upplevelser vill vi att barnen ska ta del av i undervisningsområdet/temat

Vi kommer att fördjupa oss i materialet med Familjen Kippin. 

Vi planerar aktiviteter alltefter barnens behov och intresse så de känner att det får ett inflytande i sitt lärande.

Vilka aktiviteter behövs för att skapa erfarenheter, utforskande och upplevelser av undervisningsområdet? Vi utgår från vår generativa fråga och barnens färdigheter, förmågor, intresse och behov som ska utvecklas hos barnen ligger till grund för vilka aktiviteter vi behöver skapa möjlighet för barnen att möta. Hur planerar vi att utforma lärmiljöerna, inomhus och utomhus, så att barnens processer synliggörs?

 

 

bedömning av arbetet m.m samt reflektion och analys sker i verktyget för personal.

 

Lika möjligheter-Lika rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna

 

Uppföljning och analys av arbetets gång

 

Analysen av dokumentation/observationerna är till för att rätta till riktningen och korrigera saker i undervisningen. Hjälpa oss att välja fortsatt väg

 

Lika möjligheter-Lika rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna.

 

Utvärdering och Analys av resultat

 

I utvärderingen ska vi kunna redogöra för hur vi har kunnat bidra till barnens lärande, alltså själva undervisningens förmåga till måluppfyllelse.

 

 

 

Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 

Inför projekt/lärområde behöver vi läsa och bearbeta aktuell forskning för att vår undervisning ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback