Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Hållbarutveckling 22/23

Dibber Älta Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Hållbarutveckling

Undervisningsplanering 

Vad ska vi göra?

Genom olika aktiviteter i förskolan vill vi ge barnen grunden till en hållbar utveckling och en hållbar framtid. Vi vill belysa vikten av sociala relationer samt vikten av det egna jaget. 

Vi kommer att fokusera på temat fordon som vi kommer att koppla sopbilen till hållbarutveckling, odling, återbruka, naturen och vatten. I hållbar utveckling ingår också hälsa, samhällsansvar och sociala relationer. Detta kommer vi självklart också jobba med.

Metod?

- gå till skogen (samhällsansvar, plocka skräp)

- formjakt i närområdet (matematik, närmiljö)

- odling.

-skapa med återbruksmaterial

- källsortering. 

Syfte?

Barnen ska få lära sig mer om ett hållbarhets tänk, naturens kretslopp och vänskap.

Vi ser ett intresse hos barnen hur vi kan använda återvinning för att rädda vår miljö/ vår jord.

(barnen plockar upp skräp från marken och slänger det i papperskorgen)

 

Hur kan vi återvinna/ spara vårt vatten så det räcker till alla, växter, djur och människor.

Vem?

Alla barnen på ekorren ska erbjudas detta kontinuerligt denna termin i mindre grupper av oss pedagoger.

MÅL

Vi vill ge barnen en

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, förståelse kring hållbarutveckling.

Hur?

Plantera grönsaker som blir kvar från lunchen. 

Sätta ekollon i vatten, vad händer.

Forska på småkryp och insekter, behöver de vatten? Kretslopp för djuren.

Människokroppen  

Gå till biblioteket, låna böcker om hållbarutveckling och människokroppen.

 

Reflektion: 

Tillsammans med barnen när vi samlas på samlingsmattan.

 

 För vem? / Vilka?

Med alla ekorrens barn i små grupper.

Dokumentation tillsammans med barnen, efter avslutad aktivitet.

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback