Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Tema: Natur, teknik och språkutveckling

Myggenäs förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Genom tematiskt arbete kommer vi utforska begrepp inom natur, teknik och språkutveckling. Detta är ett övergripande tema på Myggenäs förskola.

Inledning

Natur, teknik och språkutveckling

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära utgör grunden för de yngsta barnens livslånga lärande. Undervisningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt utgå ifrån barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Genom att utgå ifrån detta tema önskar vi ta tillvara på barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om naturvetenskap och teknik utifrån ett språkstimulerande förhållningssätt. 

Mål

Vi vill stimulera barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Samt stärka deras självständighet och tillit till sin egen förmåga. Genom detta tema önskar vi öka deras förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Vi vill med ett utforskande arbetssätt inspirera barnen till att ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. Genom att tillsammans med barnen bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap kommer vi upptäcka och utforska teknik i vardagen. När vi upptäcker nya ord och begrepp låter vi  barnen få nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Syfte

Ökad medvetenhet och förståelse till sin omvärld med hjälp av begrepp inom naturvetenskap och teknik. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter