Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kulturskapande i barnens Bredäng

243391 Förskolan Bredängs Allé 46, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Kulturskapande i barnens Bredäng. Vi kommer att möta och utöva kultur i olika former runt om i Bredäng inomhus och utomhus.

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?

Vi kommer erbjudas ett brett kulturutbud under hösten med bland annat teatrar, ElSistema, kreativa sagostunder på biblioteket. Vi ska också besöka olika platser i Bredäng och utforska vår omvärld genom olika kreativa processer. Vi kommer fördjupa oss i barnens kulturskapande i olika former.

 

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Vi har valt att arbeta med kulturskapande i barnens Bredäng för att barnen på olika sätt ska kunna berätta om sin närmiljö. I detta arbete vill vi ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk men också få använda olika uttryckssätt. På det sättet ges barnet möjlighet att hitta sitt eget uttryckssätt, bli sedd och hörd och ha möjlighet att påverka sin omvärld.

  •  

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer? Hur ska vi tillämpa arbetssätten som är beskrivna i språkplanen?

Vi kommer erbjuda barnen att kommunicera genom olika uttrycksformer såsom skapande, sång, musik, drama och rörelse samt skapa en lärmiljön med inspirerande material synligt och tillgängligt för barnen. 

Vi väljer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv där vi ser att barnen lär sig nya kunskaper i samspel med oss pedagoger, varandra, miljö och material. 

Vi bedriver vår undervisning med hjälp av målstyrda processer där vi planerar, genomför och reflekterar över undervisningen. Genom att vara medvetna, lyhörda och engagerade pedagoger tar vi också tillvara på spontana aktiviteter, samt följer och dokumenterar barnens intressen under projektet.

Vi har ett språkmedvetet förhållningssätt under hela utbildningen, där vi arbetar med kommunikation, skapande, berättande, återberättande, bilder, lekar, sånger mm

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

Malin ansvarar ytterst för att planera undervisningen samt säkerställa att den följs upp och utvärderas. Malin ansvarar även för att arbetet är kopplat till förskolans verksamhetsplan samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Hela arbetslaget ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera utbildningen och undervisningen.

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

I många undervisningssituationer och aktiviteter behöver vi dela upp oss i mindre grupper för att alla barn ska få den tid, utrymme och stöd de behöver.

Vi ska förstärka språket med TAKK och bildstöd för att underlätta kommunikationen för alla barn.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback