Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Vardagliga konversationer och samhälle

Enheten för flerspråkighet GR, Partille · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Under denna termin kommer vi att jobba med bildanalys och vardagskonversationer om olika sammanhang, vi startar terminen med val och demokrati i Sverige. Hållbar utveckling är en del av undervisningen denna termin , samt beskrivande texter.

 

 Modersmåls pedagogiska planering  ht-22

 

Tema: Vardagskonversation

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

 

 

https://docs.google.com/document/d/15YSw5uwyyw0K7ESfacfEIwbu0dNiQXuNkCVlz1ieujo/edit?usp=sharing

 

 

 

Arbetssätt:

 

När:

v.35-51

 

 

 

Hur:

Genomgång

 

Diskussioner 

Rollspel 

Bildanalys

Dialog 

Bildspel och olika fraser på modersmålet

Ser filmer Koppling till Lgr 22

 

Syfte:

 

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • kunskaper om samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

Centralt innehåll:

årskurs 4-6

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt ut­talade och sådant som är indirekt uttryckt.

 • Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras upp­byggnad och språkliga drag.

 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och hän­delser.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mot­tagare. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälp­me­del för att planera och genomföra en muntlig presentation.

 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig för­stådd.

 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

Texter

 • Berättande texter för barn och unga. Texter som be­lyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 • Beskrivande, förklarande för barn och unga med ank­nytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

 • Texters innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

Språkbruk

 

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be­grepps nyanser och värdeladdning.

 • Synonymer, motsatsord och andra relationer mellan ord.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

Synonymer, motsatsord och andra relationer mellan ord.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Texters innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Elevnära företeelser i områden där modersmålet talas i jämförelse med elevnära företeelser i Sverige.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter