Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Mellangårdens målformulering och utvärdering 2022/2023

Lancaster, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. I mallen beskrivs huvudmannens mål. Rektor formulerar förskolans prioriterade mål och tillsammans med SKA-representanterna skrivs syfte, målkriterier och metod. Tema/projekt utgör metoden för att nå såväl de prioriterade målen som övriga delar av läroplanen Utvärdering enligt följande: - Huvudmannens och enhetens mål utvärderas i december och april. - Månadsavstämning sker ihop med SKA representanter och rektor. - Veckoreflektion sker i arbetslagen utifrån enhetens mål

 

Huvudmannens MÅL: LIKVÄRDIG UNDERVISNING

Syfte: Oavsett ort, enhet eller arbetslag skall alla barn erbjudas likvärdig undervisning av hög kvalitet. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. (Lpfö 18 sid 7)

Undervisningen påverkas av pedagogernas förhållnings- /arbetssätt och förskolans miljöer

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Pedagogernas förhållnings-/arbetssätt ska gynna ett hållbart lärande. Hållbart lärande innebär att barnen behöver få erfara samma ämnesområde på flera olika sätt. Genom att låta barnen möta ämnesområdets centrala delar på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer och genom olika arbetssätt utvecklas deras sätt att förstå områdets olika aspekter. Pedagogerna ska vara medaktiva, lyhörda och nyfikna i barnens lärande och utforskande lek. Pedagogernas förhållningssätt präglas av en tro på det kompetenta barnet.

Målen når vi genom att:

Vi anpassar våra miljöer och vårt förhållningsätt. Vi ser att våra barn lär sig i rörelse och i stilla sittande och använder oss av båda sätt. Våra barn har olika förutsättningar och vi anpassar undervisningsformer efter individ och i utformning av grupper. Vi skapar grupper efter barnens bästa förutsättningar att lära sig. Vi är förebilder och är positiva till att anpassa oss efter barnets bästa, som att intressera oss för deras intressen och vara lyhörda. Inga regler utan undantag. Vi ser över våra normer så att alla inkluderas i vår likvärdiga undervisning. Vi tror inte på att tid och reurser ska delas lika i lika delar, istället behöver olika barn olika mycket i sina lärstunder (exempelvis tid, verktyg mm.).

Vi håller utformningen av våra miljöer levande, genom att aktivt försöka närma oss barnens perspektiv. På våra SKA-träffar följer vi upp hur vi förhåller oss till det som står i lotusdiagrammet.

Avdelningsvis: Vi behöver dela in barngruppen i mindre grupper. På våra avdelningsreflektioner vill vi arbeta med pre- post och reflektions - underlagen. Vi har en arbetsvägg där vi pedagoger har våra dokument och barnen har sin. Vårt arbetssätt präglas av det kompetenta barnen. Våra barn ska vara delaktiga i reflektioner, återkast och dokumentation. Vilket vi når genom att vara lyhörda och medforskande pedagoger.

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Förskolans miljöer ska spegla alla läroplanens delar. Det innebär att den ska vara tillgänglig och tydlig för alla barn och inbjuda till nyfikenhet och samspel med andra samt väcka barnens lust att utforska och lära.

Målen når vi genom att:

Vi arbetar kontinuerligt/ månadsvis där SKA representanter har uppföljning utifrån läroplanen och enligt rutinbeskrivning. Inför mötet har avdelningsrepresentant arbetat utifrån läroplanen tillsammans med sitt arbetslag genom lotusdiagram för att säkerställa och synliggöra arbetet mot samtliga mål.

ULNA har även utformat en folder "Lärmiljö på ULNA förskolor" som följs på enheterna. Basmiljöerna utformas (utifrån folder) så att barnen får möta samtliga delar av läroplanen i miljöerna utomhus och inomhus. Vi tillför och byter ut material under tiden och utefter barnens nyfikenhet och intresse. Vad som sker i miljöerna dokumenteras/ observeras för att ständigt kunna uppmärksamma/ förändra och tillföra utifrån barnen.

Möblering centreras på ett sådant sätt att barnen kan mötas och socialisera med varandra.

Avdelningsvis: Vi tänker att vi arbetar fram en miljö i taget. Vi utgår ifrån barnens intresse i utformandet av varje miljö. Vi ser vikten av att introducera miljöer och material, vi är på golvet och är medforskande i frågan "vad kan vi göra här?" 

 

Förskolans MÅL: Barns delaktiget och inflytande 

Syfte:  Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla tillit och självförtroende. Barns nyfikenhet, kreativitet och intresse ska uppmuntras och utbildningen ska  ge barnen möjligheter att upptäcka och förundras. Utbildningen ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och få möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning. (Lpfö18, s. 7, 10, 16)

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Lancasters förskola ska vara barnens arena vilket ska synas i likväl miljöer som i pedagogernas förhållningssätt. Att vi pedagoger ska erbjuda en variation av estetiska lärprocesser där barnen kan uttrycka sig genom verbala och icke verbala språket. Olika är normen, det finns inga rätt eller fel, alla räknas och allas individuella uttryck ska tas tillvara. 

Att barnen vågar uttrycka sig och bli lyssnade till genom att få utöva inflytande och vara med i de olika processer som sker på förskolan. Vi vill se att barnen är delaktiga och har inflytande under samtliga moment på förskolan, likväl måltid som undervisning, vid påklädning och dokumentation.

 

Målen når vi genom att:

För att nå målet arbetar förskolan metodinriktat med "konsten i närmiljön"

- Vi ser att det är av vikt att alltid återkasta vad vi har varit med om, hur, vad och varför vi upplevt. Detta bör ske snart efter våra lärtillfällen för att ha det färskt i minnet. Att återkoppla till äldre lärtillfällen då vi utvecklats och har nya infallsvinklar och kan göra lärandet synligt genom att belysa att vi kan mer nu än vi kunde då. Vi tar med barnens tankar och nyfikenhet till våra reflektioner för att får nya infallsvinklar/utmaningar.

- Vi kommer att följa barnens möten med konst i närmiljön.  Vi tänker att vi går till skulpturer i närheten och ser vad barnen intresserar sig för. Vi tar bilder som vi återkopplar till när vi kommer tillbaka på förskolan.

- Vi vill att barnen ska möta och uppleva en variation av konst. Vi vill tillsammans med barnen undersöka vad konst är och kan bli för oss. 

- Förhållningssättet på avdelningen bygger på respekt mellan barn-barn, vuxen-vuxen och barn-vuxen.

 

-Vi delar oss i mindre grupper med olika fokusområden.

Reflektionsfrågor till veckoreflektionen som sker på UNIKUM: (klistra in nedanstående frågor i reflektionsverktyget och svara på dem tillsammans i arbetslaget.

• Vilket målområde hade undervisningen? Vad ville vi att barnen skulle lära sig, förmå och förstå?

• Hur organiserades och genomfördes undervisningen?

• Vad visade barnen intresse för? Hur agerade de?

• Vilka frågor, hypoteser och tankar förmedlade barnen?

• Vilka lärprocesser och förändrat kunnande ser vi hos barnen?

• Vad visade barnen att de vill lära sig mer om?

• På vilket sätt gör vi barnen delaktiga i lärprocesserna? Hur återkopplar vi/ger vi tillbaka till barnen?

• Hur utmanar/går vi vidare och stöttar barnen i att hålla ”den röda tråden” utifrån målområde?

• Koppling till vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet, Lpfö.

Tankar att fundera kring efter undervisningen: (används vid den egna reflektionen efter undervisningssituationen)

• Fundera över hur du ledde undervisningen, gav instruktioner och fångade den barngrupp som deltog. Vad är du nöjd med, vad kan du fortsätta utveckla?

• Vilka observationer gjordes vad gäller barns delaktighet och vad uttryckte barnen både verbalt och fysiskt.

• Hur går du vidare utifrån undervisningen? Hur kan du vidareutveckla den så att barnen ges utmaningar och förutsättningar att få veta och lära sig mer om det de visat intresse för.


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback