Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Hållbar utveckling

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Med hjälp av begreppet hållbar utveckling lär vi oss att värna om varandra och vår miljö.

Nuläge

Så som samhället ser ut idag behöver vi bli medvetna om människors påverkan på miljön. Mycket av det vi gör dagligen handlar om hållbar utveckling, men vi behöver bli bättre på att synliggöra det.

Mål

Målet är att erbjuda barnen många möjligheter att utveckla förståelse för begreppet hållbar utveckling.
Hållbar utveckling ska vara en del av det vardagliga arbetet, och målet är att göra förändringar i miljön och vardagliga rutiner.

Syfte

Syftet är att öka förståelsen för vad varje enskild person kan göra för att påverka miljön i en positiv riktning.
Ett annat syfte är att förstå att vi behöver värna om både oss själva och varandra, och ta hand om den sociala miljön.

Genomförande

Målen ska nås genom utforskande och upplevelser kopplat till hållbar utveckling. Vi använder oss av närmiljön i vårt utforskande och till exempel odlar från jord till bord.
Digitala hjälpmedel och filmer ska väcka nyfikenhet och tankar, som leder till diskussioner och resonemang.

Arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling fortgår under hela vårterminen 2023.

Dokumentation under lärprocessen

All personal dokumenterar med hjälp av film, foto och text. Barnen ska också erbjudas delaktighet i dokumentationen.

Ansvar

All personal ansvarar för genomförande, dokumentation och reflektion.

Uppföljning

All personal ansvarar för enskild reflektion kontinuerligt.

Personalen på Loftet och Skullen reflekterar tillsammans vid varje gemensam planering.

Vi analyserar arbetet i slutet av terminen.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback