Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan Broberg och Klossdammen

Klossdammens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2023

I förskolan ska alla känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Söderhamns kommuns förskolor.

Grunduppgifter:

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskola

Ansvariga för planen

Förskolans personal

Värdegrundsuppdraget

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara”. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”   

Sveriges grundlag 1 kap 2 § 5 stycket 

Förskolans vision

I förskolan ska alla känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Söderhamns kommuns förskolor. 

All personal på Söderhamns kommuns förskolor tar kraftigt avstånd från och arbetar aktivt för att förhindra alla former av kränkningar och diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, annan kultur och andra språkgrupper, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Detta gäller barn emellan, mellan barn och personal och personal emellan. Alla människor har lika värde. 

Barnens delaktighet

I samband med kartläggningen är barnen delaktiga i samtal och trygghetsvandring med pedagogerna på förskolan. De allra yngsta barnen observeras i verksamheten. De förebyggande insatserna utgår från det vi får från kartläggningen.  

Vårdnadshavarnas delaktighet

utvecklingssamtalen och i föräldramöten ska vårdnadshavarna bjudas möjlighet att lyfta frågor som rör likabehandlingsarbetetDen färdiga planen anslås på förskolans anslagstavla i hallen och läggs ut på förskolans hemsida. Den presenteras även på föräldrarådet och på höstens föräldramöte. 

Personalens delaktighet

Pedagogerna deltar i gruppdiskussioner och kartläggningsarbete under vår och höst. Synpunkter från alla ges och den färdiga planen presenteras på arbetsplatsträffen. 

Förskolans arbete med likabehandling

Förskolan granskar sin verksamhet ur ett likabehandlingsperspektiv kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna en gång per år. Utifrån granskningen formuleras mål och insatser kopplade till de utvecklingsområden och risker som identifierats. Arbetet med åtgärderna utförs månadsvis, dokumenteras och följs upp i reflektions och analysdelen till denna planering. Dessa punkter besvaras: (kopiera och klistra in och besvara i reflektions och analysdelen)

Nuläge:

Analys:

Planerade åtgärder/anpassningar:

Utvärdering:

Utvärdering av fjolårets plan

Utvärdering av plan 2020/2021

Förskolan är en mötesplats över kultur- och språkgränser, våra extra resurser är en stor tillgång för barn, vårdnadshavare och oss. Vi lär oss olika ord på olika språk och vi får till oss olika berättelser från vår och andra kulturer. Det är en förmån och samtidigt en utmaning att få vara med och ta del av mångfalden. Extra resurserna stärker barnens modersmål och finns med i kommunikationen mellan barn, vårdnadshavare och pedagog.

Vi jobbar aktivt med att förskolan ska vara en trygg miljö, att man blir bra mottagen på morgonen samt att vi personal finns tillgängliga i lärmiljön på förskolan. Barnen har fått en förståelse för allas lika värde och blivit mer hjälpsamma, omtänksamma på hur man är en ”bra kompis”. Barnen vill komma till förskolan och längtar till förskolan.

Vi erbjuder en mångfald av material som böcker, spel, dockor för att möta barnens olika intressen och ålder. Genom att låta barnen och pedagogerna mötas i olika sammanhang på våra förskolor skapas det möjligheter för barnen att sätta ord på sina tankar och idéer. Genom att möta andra barn och pedagoger får de möjlighet att förstå att det finns andra sätt att tänka, andra sätt att göra, andra sätt att känna för att bli en demokratisk medborgare.

Vi personal har en ständig dialog med varandra om hur vi förhåller oss i arbetet med barnen. Vi får vårdnadshavare delaktiga genom vardaglig kontakt och dokumentation i UNIKUM, de kan på detta sätt fortsätta samtalet hemma. UNIKUM har varit viktig under omständigheterna Pandemin. Vårdnadshavarna är öppna och har en dialog med oss när något händer kring deras barn och tvärtom. Vi behöver bli bättre på att fler vårdnadshavare får kännedom om planen och att den blir mer levande och att vi använder den mer aktivt. Detta tror vi även ger goda effekter på barngruppen som då blir mer trygg. Vi arbetar aktivt med barnen om hur man är mot varandra och vi vuxna är bra förebilder för barnen. Regnbågspromenaden blev inställd utifrån dåliga väderförhållanden.

Trygghetsvandring har inte genomförts på förskolorna.

Dokumentationen av likabehandlingsarbetet har fungerat olika på våra förskolor, bra och mindre bra, att hålla i och gå tillbaka och utvärdera har inte varit enkelt för vissa lärgrupper, det är svårt att få till en systematik och koppla ihop med övrig systematiska arbete. Sista måndagen i månaden analyseras ärendet för att se vilket resultat eller om det behövs en ny kartläggning. Vi har haft fokusområde funktionsvariation detta år.

Fokus nästkommande läsår

Arbete och fokusområde 2022/2023 är att få till kontinuerlig dokumentation av det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling och vi kommer att fortsätta med fokus på funktionsvariationer.

Främjande insatser

Kränkningar

Mål

I förskolan ska ingen bli utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling som handlar om ett uppträdande som kränker en annan människas värdighet. 

Insats

Förskolan ska vara en trygg miljö där allas olikheter ska respekteras och ses som en tillgång. Tillsammans arbetar vi aktivt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På förskolan är alla barn allas barn. Vi pedagoger ingriper så fort något händer och vi pedagoger är tydliga ledare och goda förebilder. Vi arbetar aktivt med våra kompisregler i samtal och konkreta situationer i vardagen. Alla barn ska kunna se tillbaka på sin förskoletid med lust och glädje

Kön

Mål

Att vara goda förebilder genom ett förhållningssätt som bryter traditionella könsmönster och utmanar våra normer. 

Vi vill att barnen i förskolan ska känna att de själva äger rätten att definiera sitt kön och att de respekteras som individer. 

Insats

Ett medvetet arbete att utveckla våra lärmiljöer så att könsstereotypiska lekar förebyggs. Personalen stärker barnens självkänsla och självförtroende genom uppmuntran och beröm. Vi visar att det är viktigt att lyssna på varandra, och att alla åsikter är lika mycket värda. Vi ska använda materialet ”Stopp Min kropp!” och barnboken ”Lilla boken om stopp min kropp” av Hanna Thermaenius och Åsa Karsin som tar upp om barns integritet, samtycke, att våga säga stopp samt känna in och lyssna när någon säger nej. I vårt arbete kommer vi att ha en Värdegrundsvecka som sedan avslutas med en gemensam värdegrundspromenad. I november uppmärksammar vi barnkonvention med en lyktafton.

Könsöverskridande identitet och ursprung

Mål

Alla barn på förskolan ska känna att de inte definieras efter sin biologiska könstillhörighet utan för den de är. Ingen ska behöva utstå kommentarer av negativ art på grund av hur den väljer att uttrycka sin identitet. Personalen ska vara goda förebilder och bryta traditionella könsmönster. 

Insats

Personalen ska erbjuda barnen litteratur, begrepp och lekar som belyser stjärn-, kärn-och regnbågsfamiljer. Bibliotekarien ger förslag på litteratur som berör ämnet. I vårt arbete kommer vi att ha en Värdegrundsvecka som sedan avslutas med en gemensam Värdegrundspromenad. I november uppmärksammar vi barnkonventionens dag med en lyktafton.

 

 

Etnisk tillhörighet

Mål

Vi ska uppmärksamma att alla människor har en etnisk tillhörighet och att man kan ha flera etniska tillhörigheter. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet.  

Insats

Personalen ska uppmuntra barn, föräldrar och medarbetare att berätta om sina traditioner. Arbeta med olika kulturer i projektarbete, att skapa digitala miljöer med hjälp av bild, film och musik så kan barnen får en tydligare uppfattning om andra länder och kulturer. Vi ska erbjuda barnen lekmaterial och böcker där flera olika etniciteter finns representerade. I vårt arbete kommer vi att ha en värdegrundsvecka som sedan avslutas med en gemensam Värdegrundspromenad under vårterminen och lyktafton för att uppmärksamma barnkonventionen under höstterminen.

Religion eller annan trosuppfattning

Mål

Förskolan ska arbeta främjande för att barnen ska känna stolthet över sig själva oavsett religion och trosuppfattning, till exempel ateism. Personalen ska fungera som goda förebilder genom ett förhållningssätt som påvisar nyfikenhet, öppenhet, respekt och synliggör olika religioner och trosuppfattningar. 

Insats

Personalen ska bemöta allas tro och religion med respekt. Vid introduktion för vi dialog med vårdnadshavare om vilket språk, traditioner och vilka förväntningar de har på förskolan samt vi på dem som vårdnadshavare. Vi hittar lösningar för de barn som inte kan delta vid vissa högtider och traditioner. Genom att läsa litteratur skaffar vi oss kunskap om olika religioner och trosuppfattningar så att vi kan svara på barnens frågor. Vid våra barngenomgångar kartlägger vi eventuell problematik och ger varandra tips på hur vi kan hantera det. I vårt arbete kommer vi att ha en Värdegrundsvecka som sedan avslutas med en gemensam Värdegrundspromenad. I samband med Barnkonventionens dag så har förskolorna en varsin lyktafton då vi belyser allas lika värde.  

Funktionsnedsättning

Mål

Förskolan ska skapa förutsättningar för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen samt delta i verksamheten oavsett funktionsnedsättning. All berörd personal ska ha kunskap och insikt om hur det är att leva med de funktionsnedsättningar som kan finnas på förskolan. 

Personalen ska arbeta för att få barnen får förståelse för att alla inte har samma förutsättningar men att alla är lika mycket värda. 

Insats

Personalen ska anpassa undervisning och miljö utifrån olika förutsättningar och behov i förskolan. Vi pratar med barnen om att vara olika, läser litteratur och diskuterar. Vid behov har vi samarbete med specialpedagog, BVC och Barn och ungdomshabiliteringen för att möta upp barn som behöver stöd i sin fortsatta utveckling. Vi ska ta hjälp med att anpassa miljön för att underlätta för de barn som behöver och tillföra hjälpmedel. Vid våra barngenomgångar kartlägger vi eventuell problematik och ger varandra tips på hur vi kan hantera det. I vårt arbete kommer vi att ha en Värdegrundsvecka som sedan avslutas med en gemensam Värdegrundspromenad.  

Sexuell läggning

Mål

Förskolan ska aktivt arbeta för att bryta normen om heterosexualitet som det självklara och tvåsamhet som en självklar norm. Personalen ska synliggöra och bejaka olika familjebildningar och bemöta alla familjekonstellationer med lika respekt. 

Insats

Personalen ska prata med barnen att det finns olika familjesammansättningar. Vi använder litteratur från olika förlag för att öka medvetenheten inom detta ämne. Vi uppmuntrar olikheter genom att prata, tillåta och möta barnens frågor och funderingar med respekt. I vårt arbete kommer vi att ha en Värdegrundsvecka som sedan avslutas med en gemensam värdegrundspromenad. I november uppmärksammar vi barnkonvention med en lyktafton.

Ålder

Mål 

Förskolan ska ge förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar som baseras på ålder. Alla barn ska erbjudas en verksamhet som täcker deras intressen och förutsättningar. 

Insats

Alla ska ges förutsättningar att vara delaktiga utefter sina förmågor och intressen och inte efter stereotypa normer baserad på ålder. Vi ska medvetet erbjuda barnen material som utmanar istället för att se till ålder.  Vi skapar miljöer och gör den tillgänglig för barnen utifrån deras intresse och nyfikenhet.

 

 

 

Rutiner för akuta situationer  

Policy 

På vår förskola råder en nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Det omfattar alla som befinner sig på vår förskola – barn, personal, vårdnadshavare och besökare. Vi behandlar varandra med respekt. Alla ska känna sig välkomna och trygga på vår förskola.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Pedagogerna håller god uppsikt över alla platser där barnen leker inomhus och utomhus. Det är alltid pedagoger närvarande och delaktiga i barnens aktiviteter. Vi lyfter frågan om trivsel till exempel på utvecklingssamtal, barnforum, barnintervjuer och föräldraforum.  

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 

Barn och vårdnadshavare kan vända sig till en i personalen som de känner förtroende för, eller direkt till förskolechefen. Sker kränkningarna mellan personal eller mellan personal och barn ska förskolechefen kontaktas för vidare utredning av kränkningen. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

Pedagogerna avbryter den kränkande handlingen. Det förs samtal med alla inblandade. I vissa fall kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen kartlagd och utagerad. Vid grövre och återkommande kränkningar ska pedagog alternativt förskolechef ha samtal med barnens vårdnadshavare. Kränkningen anmäls och utreds enligt fastställd rutin. Utredning av kränkning upprättas av ansvariga pedagoger, där även vårdnadshavarna är delaktiga. Arbetet dokumenteras fortlöpande. Samtliga pedagoger på förskolan informeras. Vid allvarliga fall görs orosanmälan till socialförvaltningen. Ärendet avslutas när den utsatte/vårdnadshavaren anser att det är utagerat och att förskolesituationen känns bra. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

Pedagogerna stoppar den kränkande handlingen. Vårdnadshavare/vuxen i förskolan/annan vuxen dokumenterar och överlämnar till förskolechef för vidare utredning. 

Rutiner för uppföljning 

Observationer sker i verksamheten. Vid kränkning mellan barn utförs observation i första hand av personalen. Gäller det en personal som kränkt ett barn utför förskolechefen observationen. Dokumentation sker under hela förloppet och skickas till förskolans rektor. Uppföljande samtal med berörda för att säkerställa att den kränkande behandlingen upphört. 

Rutiner för dokumentation 

All personal i verksamheten ansvarar för att arbetet dokumenteras och skickas till förskolans rektor.  

Ansvarsförhållande 

Alla på förskolan har ansvar för att i ett första skede stoppa den kränkande behandlingen. Förskolans rektor är ansvarig och ska kontaktas vid återkommande kränkande behandlingar.  

Anmälan och utredning av kränkning 

Konstaterad kränkning ska anmälas och utredas enligt kommunens rutin, mall för detta finns i word 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback