Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Underlag för BHM skrindan 2022/2023

Stallets förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Underlag för BHM Skrindan 2022/2023

Östersunds kommun förskolor 

UNDERLAG FÖR BARNHÄLSOMÖTE (BHM)

Inledning

Rektor, arbetslag och specialpedagog ansvarar för Barnhälsoarbetet på förskolan. En väsentlig del av Barnhälsoarbetet ska vara

främjande och förebyggande och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

BHM

BHM ska genomföras på förskolan minst en gång per termin. BHM som genomförs under hösten är ett kartläggningstillfälle där

arbetslag, rektor och specialpedagog träffas. BHM som sker på vårterminen är ett uppföljnings- och utvärderingsmöte från höstens

möte, samt om något är nytillkommet. Rektor ansvarar för att kalla till BHM. Rektor och specialpedagog bestämmer i dialog över

prioritering av innehåll och vem som leder mötet. Viktigt att tydliggöra vem/vilka som dokumenterar från mötet, samt vem/vilka som

ansvarar för de insatser som beslutas.

Syfte med BHM

Syftet är att arbetslaget på mötet får möjlighet att tillsammans med rektor och specialpedagog uppmärksamma, reflektera kring och

identifiera de behov och framgångsfaktorer som finns på förskolan på organisation-, grupp- och individnivå.

 Frågor att fundera på inför och under ett BHM. Dokumentera i reflektion/ analys.

Organisationsnivå (förskolan och avdelning)

Vad fungerar bra? Vilka utmaningar har vi?

 • Nuläge (styrkor, förmågor, behov, intressen, erfarenheter, svårigheter, motivation, drivkraft):
 • Nästa steg (planering av eventuella insatser. Vem gör vad, när?):
 • Uppföljning och analys (Hur har det gått?):
 • Hur organiserar vi för en verksamhet som är rolig, trygg, lärorik och likvärdig för alla barn?
 • Vilka insatser planerar vi?

Faktorer som kan påverka: Personal, utbildningsnivå, tilläggsbelopp, resurs i gruppen, schema, struktur för dagsrutiner.

Antal barn, åldersfördelningen bland barnen, särskilda behov. Åldersintegrerad/eller åldershomogen avdelning, lokaler, lärmiljö,

samarbetet på förskolan.

 

Gruppnivå (avdelningen)

Vad fungerar bra? Vilka utmaningar har vi?

 • Nuläge (styrkor, förmågor, behov, intressen, erfarenheter, svårigheter, motivation, drivkraft):
 • Nästa steg (planering av eventuella insatser. Vem gör vad, när?):
 • Uppföljning och analys (Hur har det gått?):
 • Hur vet vi att barnen har roligt, hur vet vi att barnen känner sig trygga, hur vet vi att barnen lär sig, hur bidrar vi till en likvärdig undervisning på vår förskola?
 • Vilka insatser planerar vi?

 Faktorer som kan påverka: Antal barn, ålder, kön, intressen, särskilda behov, indelning av barngrupper,

 

Individnivå (individen) (denna del dokumenteras i stödinsatser)

Vad fungerar bra? Vilka utmaningar har vi?

 • Nuläge (styrkor, förmågor, behov, intressen, erfarenheter, svårigheter, motivation, drivkraft):
 • Nästa steg (planering av eventuella insatser. Vem gör vad, när?):
 • Uppföljning och analys (Hur har det gått?):
 • Hur vet vi att barnen har roligt, hur vet vi att barnen känner sig trygga, hur vet vi att barnen lär sig, hur bidrar vi till en likvärdig undervisning på vår förskola?
 • Vilka insatser planerar vi?

 Faktorer som kan påverka: Anknytning, inskolning/introduktion, barnets intressen, särskilda behov

 

Beslut/ insatser (till exempel):

Ytterligare kartläggning

Observation

Handledning

Anpassningar

Upprättande av handlingsplan

Fortlöpande uppföljningar

Organisationsförändringar

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback