Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

English (reading and writing) Blic 2

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 september 2022

You will continue to develop your reading and writing. You will work with different texts like recount texts, fiction and non fiction texts as well as instructional texts.

Teaching

You will

 • Listen to different kinds of texts
 • Read texts on your own and in pair/groups
 • Write different kinds of texts
 • Practice reading comprehension
 • Learn Reading and Writing strategies
 • Learn to spell phonemes and sounds
 • Practice spelling and sentence structure correctly 
 • Write by hand and on computer
 • Practise retelling/writing in chronological order. 
 • Listen to others reading and retelling

Assessment

You can

 • read a, to you familiar text by yourself
 • answer questions about a text after listening or reading (both straight answers and between the lines) 
 • take responsibility to take equal part in a text written by two or more people
 • write a simple fiction text with correct text structure
 • use legible handwriting
 • spell common words
 • use capital letter and punctuation
 • write a non-fiction text
 • retell and listen to others retelling of a story

Läroplanskopplingar

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå, avkoda och tolka ord, begrepp och texter.

Läsriktning och sambandet mellan ljud och bokstav i jämförelse med andra språk eleven kan.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt utbyggnad med enkla miljö- och personbeskrivningar. Texternas ord och uttryck.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling år 2 in English
Kvarngärdesskolan Bed.stöd läs- och skrivutv. för år 1-3, som underlag för bedömning i engelska Blic år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter