Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Svenska/SVA Blic 2 lgr22

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Undervisningen fokuserar på att öka ditt ordförråd, samt träna på att samtala, läsa och skriva på svenska. Målet är att gå från enkla ord som sedan byggs ut till meningar och som vidare utvecklas till att du ska kunna föra enkla samtal i olika vardagliga situationer samt läsa och skriva enkla elevnära texter.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med olika arbetsmaterial på svenska.

Du kommer att få bygga upp ditt ordförråd.

Du kommer att använda dig av vardagliga ord, meningar och fraser i samtal och skrivande.

Du kommer att läsa texter och göra uppgifter kopplade till texten.

Vi kommer gemensamt att läsa, skriva och samtala om olika slags texter, för att sedan göra det på egen hand.

Bedömning

Du deltar aktivt och använder dig av de ord, meningar och fraser du lärt dig när vi samtalar och skriver.

Du kan föra ett enkelt samtal och göra dig förstådd.

Du förstår vad du ska göra när läraren ger enkla instruktioner.

Du kan be om hjälp när du inte förstår.

Du kan läsa en text, som innehåller ord vi arbetat med, med förståelse.

Du kan göra uppgifter kopplade till texten på egen hand.

Du kan skriva olika texter med eller utan stöd av läraren.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Eleven visar ett grundläggande ordförråd i samtal om elevnära frågor och ämnen. I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner. Eleven uppmärksammar när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen
Kvarngärdesskolan Bed.stöd läs- och skrivutv. åk 1–3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback