Skolbanken Logo
Skolbanken

Språkutveckling

John Blund, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Under höstterminen 2022 kommer vårt största fokus ligga i att utveckla gruppens språkutveckling. Vi kommer arbeta kontinuerligt med språket hand i hand med läroplansmålen samt konstant ta hänsyn till verksamhetsplanen. Vårt mål är att arbeta på ett projekterande samt uppdragsbaserat arbetssätt för att möjliggöra en fördjupad process som givetvis är föränderlig beroende på var barnen befinner sig i nyfikenhet/intresse samt utveckling.

Varför har vi valt detta område att undervisa kring?

 Barnen kommunicerar dagligen på olika sätt till oss pedagoger eller till varandra. Dock har vi sett en problematik för de barn som inte har sin språkförmåga till hands än. Genom att vi har fokus på språkutvecklingen kan vi få en större helhet på barngruppen där vi använder oss av TAKK-tecken samt att utveckla den sociala förmågan. Det är alltid frustrerande att inte kunna formulera vad man menar och kan därför behöva kontinuerligt stöd genom bilder eller tecken. Samtidigt får vi med oss de barn som har ett stort intresse för att lära sig skriva på egen hand som därefter stärker tilliten till deras egen förmåga, dvs självkänslan och självständigheten.  

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig? 

Vi vill att varje barn ska få förutsättningar att utveckla vad gäller:

Förmågor: Att barnen ska ta till sig undervisningen på ett sätt där dem själva kan återberätta kunskapen dem tagit till sig. 

Fakta: Få en möjlighet till att utveckla sin språkförmåga och handskas med källkritik. Att allt vi ser eller läser om inte alltid måste stämma. 

Förståelse: Att kunna känna igen bokstäver och därefter kunna benämna dem.

Färdighet: Att praktiskt kunna berätta om bokstäver och hur olika symboler kan förmedla ett budskap.

Förtrogenhet: Att kunna berätta och visa för andra vad olika bokstäver heter. Svarar på frågan hur bokstäver kan förmedla ett budskap och bygger på personliga erfarenheter efter att ha sett och pratat om bokstäver ett flertal tillfällen. Förtrogenhet utvecklas genom associationer och minnen av tidigare upplevda situationer.

Metod

HUR?


 • Utifrån vad barnen upptäcker så kommer vi bygga vidare på deras funderingar och tankar kring de olika
  bokstäverna. Vi kommer ge möjlighet till skapande och undersökande via film, bilder, och texter det vill säga genom högläsning.
 • Vi kommer kontinuerligt, veckovis gå igenom alfabetet och fördjupa oss i en bokstav varje vecka. Här är tanken att vi med olika metoder ska undersöka vad vi kan hitta under exempelvis bokstaven A. 
 • Rörelseträning kommer vi att använda oss av, för att möjliggöra en förståelse i barngruppen om hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa för att ge hjärnan den syre den behöver för att vi ska orka koncentrera oss på lärande och utveckling. 
 • Att med konkreta och lustfyllda aktiviteter undervisa barnen i att bli medvetna om deras omvärld och hur viktigt det är att kunna kommunicera i det långa loppet. 
 • Skapande aktiviteter såsom att skapa bokstäver i lera, måla alfabetet, nya skapande erfarenheter där barnen får utforska detaljer. 

 

 • Sång och ramsor

 • Erbjuda böcker både skönlitterära och fakta som handlar om bokstäver och dess betydelse

 • Relevanta faktafilmer - anpassade efter barnens åldrar

 • Utflykter i närområdet där vi ska gå på bokstavsjakt

 • Erbjuda barnen att skapa/konstruera sitt eget namn med olika material

 • Lära oss tecknen för våra namn/ alfabetet

 • Med hjälp av digitala verktyg såsom lärplatta, projektor, qr-koder.

VAD?

Undervisningen kommer att handla om alfabetet och språkutveckling. Vi kommer att börja med att ta reda på vad som kännetecknar bokstäver, hur ser de olika bokstäverna ut, vad finns det för likheter och skillnader. Hur bildar bokstäver ett budskap och vad har barnen själva för erfarenhet och tankar kring dem? 

Varför?

Att arbeta med bokstäver där dem utvecklar sin språkförmåga har vi sett tydligt i barnens eget inflytande där dem dagligen försöker utmana sig själva med att skriva sitt eget namn eller sina kamraters namn. Dem benämner bokstäver dem ser exempelvis ute på gården eller i en bok där det känner igen sin egen bokstav.

För vem? Hur ska det dokumenteras? 

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.

Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter