Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Skogen - Koll på NO 4

Björnkärrsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 17 september 2022

Brukar du gå i skogen ibland? Hur luktar det i en skog? Har du tänkt på vilka som bor i skogen? Vad får man göra i skogen och vad får man inte göra? Kan du namnet på några växter och djur i svenska skogar? Vet du vad en blandskog är? Kan du beskriva en näringskedja? Detta och mycket mer ska vi lära oss i arbetsområdet: SKOGEN.

two-trees.png (486×505)Brown MushroomRed and Black Mushroom

Skogen  

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

- kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

- känna till namnen på några träd, bär och svampar.

- kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

- känna till några rovdjur och bytesdjur.

- veta vad människan använder skogen till.

- kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Ett naturvetenskapligt arbetssätt:

-  kunna genomföra enkla systematiska undersökningar under fältstudier i skogen

 

Övergripande syfte från Läroplanen:

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Undervisning/arbetssätt:

Vi kommer att...

- se på korta filmklipp om skogen

- läraren läser, högläsning inom tema: Skogen

- arbeta med texter (läsförståelse faktatext), ord och begrepp samt frågor i grundboken - Koll på NO 4.

- arbeta med att läsa och svara på frågor, göra uppgifterna i akivitetsboken, Koll på NO 4.

- göra övningar som finns i boken, samtalsövningar, praktiska övningar.

- ord och begreppsträning, samtal, ord/begreppskort, ordläxa m.m.

- välja ett djur att skriva en kort faktatext om

- vi besöker skogen och tar foton, undersöker och upplever skogen tillsammans

För de som vill fördjupa sig:   - Läsa faktabok (Polylino): "Bli klok på skogen" + berätta om något för klassen

                                                    - Välja ännu ett djur och skriva en text (faktatext, berättande text)

Bedömning 

NO - kontinuerligt under arbetets gång, t.ex. elevens delaktighet och förståelse inom ämnet i samtal om skogen bedöms.

Eleven visar sin kunskap genom den diagnos som finns i grundboken efter kapitlet.

Enkla systematiska undersökningar (fältstudier) bedöms.

Sv/Sva - Bedömning kommer att ske av den text eleverna skriver om ett djur. 

 

Elevens delaktighet och inflytande

- Eleven får rita och skriva om vad de känner till om skogen, växter och djur i början av arbetsområdet

- Eleven är delaktig i samtal och diskussioner i ämnet

- Eleven får välja ett djur att skriva en kortare text om

- Eleven utvärderar arbetsområdet


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter