Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Topasen Undervisningsplan uppstartsprojekt Långbro-Solbergaskogen 2022

213181 Förskolan Solkatten, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Uppstartsprojektet är den period som sträcker sig mellan augusti-oktober. Under denna period arbetar pedagogerna för att skapa goda förutsättningar för barnen att bekanta sig och bli trygga med andra barn, pedagoger och vår pedagogiska miljö, samt med våra rutiner och vår undervisning.

Uppstartsprojektet är den period som sträcker sig mellan augusti-oktober. Under denna period arbetar pedagogerna för att skapa goda förutsättningar för barnen att bekanta sig och bli trygga med andra barn, pedagoger och vår pedagogiska miljö, samt med våra rutiner och vår undervisning.

Syftet med ett uppstartsprojekt är att redan från starten lägga grunden för att gruppen blir en tillgång, där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på. Detta gör vi genom att planera för ett gemensamt innehåll för barnen att mötas kring. Vi organiserar för små grupper i vår inne- och utemiljö, enas om begrepp som hjälper barnen i undervisningen och i våra rutiner, samt skapar tydliga ansvarsområden i arbetslaget kring gruppindelning och pedagogisk dokumentation.

Vårt gemensamma fokus detta läsår är flerspråkighet och lärmiljöer. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med högläsning och samtal om text som fördjupningsområde. Pedagogernas erbjudanden under uppstartsprojektet är därmed kopplat till ett prioriterat läroplansmål: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften".

 

Formulera en undervisningsplan
Ta stöd av de didaktiska frågorna 

 

VAD: (Innehåll)

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om? Vilka aktiviteter/utmaningar planerar vi att erbjuda? Vad har vi som pedagoger för erfarenheter och kunskaper kring kommande läsårs tema? Hur förbereder vi oss? Vad behöver vi mer kunskap om? 

 - På Topasen kommer barnen erbjudas ett gediget material med bygg och konstruktion. Här kommer barnen möta olika begrepp såsom hård, mjuk, tung, lätt, färgbegrepp m.m. Här finns utrymme för flera barn att kunna bygga bredvid men också gemensamt.

- Introducera olika tekniker som barnen kan använda sig av i skapandet.

- TAKK och bildstöd. Vi börjar med ett fåtal tecken som är kopplat till det som barnen möter under introduktionen, och som kan hjälpa oss och barnen att sätta ord på deras upplevelser. Exempelvis: jobba, frukt, banan, päron, äpple, sjunga, byta blöja, äta, sova, samling.

- Rutiner såsom högläsning, sångsamling

VARFÖR? (Syfte)

Vad är syftet? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför? Vad säger läroplanen? 

 - Skapa återkommande rutiner som inger trygghet.

- Skapa mötesplatser där barnen kan mötas

- Stärka språket genom användandet av TAKK

HUR? (Metod)

Hur organiserar vi undervisningen? Hur behöver vi tänka och organisera dag och veckoorganisation, roller och ansvar mm? Hur förbereder vi vår pedagogiska miljö/material för att väcka barnens nyfikenhet inom temat? Hur dokumenterar ni er undervisning under denna period för er, för barnen och för vårdnadshavarna?

 - Vi utser en pedagog som ansvarar för att ta fram stödmaterial om TAKK.

- Vi utser en pedagog som organiserar för lärmiljön inne på Topasen. Det ska finnas en variation av material som gör att barnen kan tillägna sig olika tekniker.

VEM?

Vilka som ska delta, hur grupper organiseras och vilka som ansvarar för de olika grupperna beskrivs i veckoreflektionen.


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback