Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Jag skriver en novell Sv åk 8

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Vi ska under några veckor på höstterminen arbeta med noveller. Du ska få veta vad en novell är, hur du skriver en novell, hur du skriver gestaltande, vad stegring och berättarperspektiv är, vad en tillbakablick och en inre monolog är och vad pronomen är.

Förväntat resultat:

Genom att lära dig om hur en novell är uppbyggd kommer du kunna förstå hur man skriver en berättande text. 

Undervisning och övning:

Vad?

Vi kommer att läsa noveller och gå igenom novellens kännetecken, som vi sedan ska analysera/reflektera kring.

Du ska skriva en novell som du får respons på. Sedan ska du bearbeta din novell utifrån  responsen och lämna in den till mig för bedömning.

Examinationsuppgift:

- Den skrivna uppgiften (novellen).

Bedömning :

Se kriterier nedan samt det centrala innehållet.  Titta även på matrisen.


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett fungerande sätt.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Novellmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback