Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8 - 9

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP åk 8-9

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hem­met påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger männi­skor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och främja hållbar ut­veckling genom att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. 

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa välbefinnande och gemensamma resurser.

Bedömning

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. I arbetet kan eleven använda olika metoder, livsmedel och utrustning. Eleven kan göra jämförelser ur ett konsumtionsperspektiv. Eleven väljer tillvägagångsätt och motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa. Eleven kan föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling.


Läroplanskopplingar

förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sammanhang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem,

kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet, och

förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Matlagning för olika behov och sammanhang.

Livsmedels egenskaper och användningsområden.

Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.

Skapande av egna måltider, till exempel utifrån säsong och rester.

Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för matlagning.

Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med matlagning.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Ungas privatekonomi. Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en budget.

Att handla på kredit, teckna abonnemang samt låna och spara pengar.

Skillnaden mellan saklig konsumentinformation och annan påverkan på konsumtionsval. Reklam i olika former, även dolda reklambudskap.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter. Garanti, reklamation, ångerrätt, öppet köp och köp från privatperson samt skillnad mellan köp i butik och på internet.

Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till individuella behov.

Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Rutiner och metoder för rengöring och tvätt.

Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt faktorer och beslut som kan påverka privatekonomi och konsumtionsval.

Eleven värderar på ett enkelt sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback