Skolbanken Logo
Skolbanken

Vännerna i kungaskogen/RB

Ringblommans förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Vi kommer att arbeta med temat Vännerna i kungaskogen som bygger på relationer, vänskap, samspel och olikheter.

Vännerna i kungaskogen 

Innehåll, syfte och mål 

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande.

Övergripande syfte för hela förskolan

Lägga fokus på språkutveckling är för att vi vill öka barnens talspråk, ordförråd och språkförståelse. 

Öka samverkan mellan hem och förskola för att få vårdnadshavare att bli mer delaktiga i verksamheten.

Avdelningens syfte 

Vad vill vi att barnen ska utforska, upptäcka, uppleva och lära utifrån samt projekt och undervisning under hela dagen?

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande: " Föräldrar kan starkt bidra till sina barns språk- och kunskapsutveckling genom att visa intresse för och samtala om innehållet i förskolans (och givetvis senare skolans) aktiviteter och undervisning." (A. Strid, 2016. Bygg barns ordförråd, Natur & Kultur, Stockholm). S, 131.

 

Planera och genomföra

Här beskriver vi hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur organiserar och arrangerar vi tillgängliga lärmiljöer (fysiskt, socialt, pedagogiskt) för:

 • En barn- och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta. Där man ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen och där man lära av och med varandra utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
 • Relationellt perspektiv, d.v.s rätten att förstå och bli förstådd genoom
  • alla sina språk och uttrycksformer
  • barns delaktighet och utforskande
  • olika gruppkonstellationer som möjliggör
   • dialog
   • reflektion utifrån dokumentation
 • En språkutvecklande och projekterande (utforskande) undervisning
  • med kreativitet och hundraspråklighet med variation av material, tekniker och arbetsformer
  • för att synliggöra tankar, ställa hypoteser, pröva dem samt dra slutsatser
  • med utmanande produktiva frågor såsom; hur tänker du? Hur tror du att? Kan du berätta?
 • Lärmiljöer som är Tilltalande, Tillgängliga, Tillåtande, och Tydliga samt möjliggör undervisning mot alla mål under hela dagen. (använd ex. Lotusdiagram)
 • Vårdnadshavares möjlighet till inflytande

Utvalda mål och riktlinjer kopplat till projekt och förskolans utvecklingsområden läggs vid "Kopplingar till läroplan". Viktigt att tänka på att det finns mål från "Normer och värden", "Omsorg, utveckling och lärande" och "Barns delaktighet och inflytande".

Undervisning under hela dagen

Kort beskriva HUR ni undervisar under hela dagen utifrån "Planering för dagliga situationer" för att vårdnadshavarna ska kunna förstå/få en inblick i undervisningen som pågår under hela dagen. 

 • Välkomnande över hela dagen:
 • Lek:
 • Måltider:
 • Tema/projekt:
 • Aktiv läsning:
 • Tamburen vid ut- och ingång:
 • Undervisning ute:
 • Vila/avslappning:
 • Hemgång/överlämning till vårdnadshavare:

All undervisning är kopplad till Läroplan för förskolan 18 och som vårdnadshavare kan du läsa den här på Unikum. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum kan ni följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter