Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitalt

Kunskapshusets förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet till de digitala genom olika tekniker och verktyg i olika aktiviteter.

Mål:

Vi vill göra barnen medvetna och väcka nyfikenhet om våra digitala verktyg som vi använder oss av i verksamheten så det blir en naturlig del i undervisningen. Vi vill även skapa en självständighet av de digitala. 

 

Bakgrund och Syfte:
I vårt område har vi 5 huvudrubriker inom det digitala; programmering, projicering, film och bildskapande, digitala verktyg och källkritik som vi använder oss av när vi arbetar med det digitala med barnen i alla åldrar.


Programmering: Få förståelse för enkla symboler, i få steg kunna programmera analogt. 
Projicering: Få en upplevelse i leken/miljön med hjälp av projektor, reflektera med barnen och projicera sig själva. 
Film- och bildskapande: Förstå hur jag tar ett foto med ipaden tillsammans med en pedagog eller självständigt. 
Digitala verktyg: Tillsammans med oss pedagoger bekanta sig med ipad, interaktiva tavlan, digitala mikroskop, bluebot, greenscreen och Qr-koder. 
Källkritik: Tolka och prata kring bilder. 

 

Undervisning och Vetenskaplig grund


Vad ska vi göra:

• Analog programmering

• Digital programmering

• Algoritmer 

• Förståelse för symbolers betydelse

• Surfplatta och olika appar.

 

 

 

 

Vetenskaplig grund:

Poststruktuellt informerat undervisningsupplägg


Med en poststrukturell ingång utgår vi från barnens behov, intressen och erfarenheter. En undersökningsperiod där vi tar reda på vad barnen är intresserade av.

 

Pragmatisk undervisningsupplägg

 

Undervisningen i det pragmatiska perspektivet inriktar sig på barns meningsskapande och de didaktiska frågorna, hur vad och varför. Det är vi pedagoger som besitter kunskapen och vårt mål är att detta ska överföras till barnen.

Variationsteorin som undervisningsupplägg

I variationsteorin är lärandeobjektet centralt, d.v.s. den kunskap eller förmåga som undervisningen avser att utveckla hos barnen. Variationens främsta funktion är att den ger barn förutsättningar att urskilja.

Lekresponsiv undervisning

 

Lekresponsiv undervisning handlar om att undervisning ses som en gemensam aktivitet där förskollärare och barn behöver vara ömsesidigt engagerade i något innehåll.

Sociokulturellt perspektiv som undervisningsupplägg

I ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen mellan människor grunden för att ett lärande ska ske. Genom att låta barnen samspela med varandra kommer varje barn att ingå i nya utvecklingszoner som kan bidra till ökad kunskap.

 

Dokumentation:

 

Vi kommer att dokumentera de olika digitala läroprocesserna genom filmning, reflektion  och samtala kring undervisningen och på så vis utveckla den vidare.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Tillsammans i arbetslaget och i barngrupp reflekterar, analyserar och utvärderar  vi vår process för att tillsammans hitta nya vägar för att fortsätta utveckla undervisningen


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter