Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SEOPER0

SEOPER0

Riksäpplet, Haninge GY · Senast uppdaterad: 16 september 2022

I denna kurs får ni lära er hur man använder verkstadens verktyg och utrustning samt el och mätteknik på personbilar och lätta lastbilar. Denna kurs pågår hela läsåret parallellt med andra fordonskurser.

  • Mobil och fast verkstadsutrustning, deras olika användningsområden samt metoder för och genomförande av funktions- och säkerhetskontroll av dessa.
  • Ergonomiska arbetsmetoder och riskbedömningar, till exempel vid olika lyft- och arbetsställningar samt vid användning av fordonslyftar, bland annat tvåpelar-, sax- och hjulbanelyft.
  • Metoder för och hantering av farliga ämnen på ett säkert och miljövänligt sätt, bland annat vätskor, oljor, gaser och tryckkärl.
  • Kostnader för drift och underhåll av fordonsverkstadens lokaler och utrustning samt konsekvenser av driftsstörning och bristande underhåll.
  • Grundläggande el-, digital- och mätteknik i simulerad miljö samt kommunikationsprinciper, bland annat CAN bus, LIN och MOST.
  • Metoder för användning av hand- och specialverktyg, branschanpassade mätinstrument och diagnosutrustningar samt användning, underhåll och kalibrering av dessa.

Läroplanskopplingar

Mobil och fast verkstadsutrustning, deras olika användningsområden samt metoder för och genomförande av funktions- och säkerhetskontroll av dessa.

Tekniska begrepp och uttryck när det gäller utrustning och verktyg samt olika arbetsprocesser inom fordonsverkstaden.

Metoder för användning av hand- och specialverktyg, branschanpassade mätinstrument och diagnosutrustningar samt användning, underhåll och kalibrering av dessa.

Ergonomiska arbetsmetoder och riskbedömningar, till exempel vid olika lyft- och arbetsställningar samt vid användning av fordonslyftar, bland annat tvåpelar-, sax- och hjulbanelyft.

Grundläggande el-, digital- och mätteknik i simulerad miljö samt kommunikationsprinciper, bland annat CAN bus, LIN och MOST.

Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet i en fordonsverkstad.

Metoder för och hantering av farliga ämnen på ett säkert och miljövänligt sätt, bland annat vätskor, oljor, gaser och tryckkärl.

Brandredskap, nödstopp, utrymningsvägar och brandceller.

Metoder som tillämpas för struktur, ordning och effektiv arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.

Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.

Elscheman, deras uppbyggnad och olika symboler samt vanligt förekommande elektriska komponenter i fordon, bland annat batteri, kablage, kontaktdon, givare, sensorer och styrenheter.

Brandförebyggande åtgärder och åtgärd vid brand.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Eleven bedömer med säkerhet vilka risker olika arbetsprocesser och arbetsmetoder är förenade med samt handlar så att risker kan undvikas. Eleven redogör översiktligt för verktyg och utrustning som finns i en fordonsverkstad inrättad för personbilar och lätta transportfordon samt vanligt förekommande digitala informationssystem och mätutrustning samt redogör för deras olika användningsområden.

Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Eleven bedömer med säkerhet vilka risker olika arbetsprocesser och arbetsmetoder är förenade med samt handlar så att risker kan undvikas. Eleven redogör utförligt för verktyg och utrustning som finns i en fordonsverkstad inrättad för personbilar och lätta transportfordon samt vanligt förekommande digitala informationssystem och mätutrustning samt redogör för deras olika användningsområden.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Eleven bedömer med säkerhet vilka risker olika arbetsprocesser och arbetsmetoder är förenade med samt handlar så att risker kan undvikas. Eleven redogör utförligt och nyanserat för verktyg och utrustning som finns i en fordonsverkstad inrättad för personbilar och lätta transportfordon samt vanligt förekommande digitala informationssystem och mätutrustning samt redogör för deras olika användningsområden.

I arbetet använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman, verktyg och utrustning samt utför vård och underhåll av dessa på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.

I arbetet använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman, verktyg och utrustning samt utför vård och underhåll av dessa på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.

I arbetet använder eleven med säkerhet manualer, scheman, verktyg och utrustning samt utför vård och underhåll av dessa på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.

Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer komponent- och kretsmätningar i samband med funktionskontroller och enklare felsökning av komponenter samt tolkar och utvärderar med viss säkerhet utlästa mätdata. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, underhåll och kalibrering av vanligt förekommande digital mätutrustning.

Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck. Resultatet av elevens arbete är gott.

Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta situationer komponent- och kretsmätningar i samband med funktionskontroller och enklare felsökning av komponenter samt tolkar och utvärderar med viss säkerhet utlästa mätdata. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, underhåll och kalibrering av vanligt förekommande digital mätutrustning.

Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer komponent- och kretsmätningar i samband med funktionskontroller och enklare felsökning av komponenter samt tolkar och utvärderar med säkerhet utlästa mätdata. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, underhåll och kalibrering av vanligt förekommande digital mätutrustning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter