Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Samhällsekonomi

Fröknegårdskolan H, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Samhällsekonomin är den globala ekonomin, där resurser förflyttas mellan olika aktörer och länder i snabb fart. När det är oroligt i världen så påverkas även din ekonomi, det kan till exempel vara priset på maten du handlar. Det vi ska arbeta med nu handlar om att förstå hur pengarna förflyttas i samhället, och vad det får för konsekvenser både för den enskilde individen och samhället lokalt och globalt.

Konkretisering av målen:

 • Du ska kunna begrepp som rör samhällsekonomin och använda dessa på rätt sätt.
 • Du ska förstå hur utbud och efterfrågan påverkar priset på varor.
 • Du ska förstå det ekonomiska kretsloppet och kunna visa på konsekvenser om detta skulle förändras.
 • Du ska kunna förklara vad en hög- och lågkonjunktur är och vad man kan göra för att till exempel motverka en lågkonjunktur.
 • Du ska känna till Riksbankens uppgifter.

Undervisning:

 • Filmer
 • Begrepp
 • Genomgångar
 • Gruppövningar
 • Clio
 • Arbeta med texter och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i par/helklass.

Bedömning:

 • Kryssprov
 • Deluppgifter som bedöms, till exempel att skriva resonemang kring en samhällsfråga.
 • Muntligt vid diskussioner och genomgångar i helklass.

Läroplanskopplingar

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.

Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.

Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Matriser i planeringen
Kopia av Samhällskunskap Lgr22
Uppgifter
Uppföljning i samhällsekonomi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback