Skolbanken Logo
Skolbanken

Krabban vecka 38

Blidö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Det här året har vi valt att jobba med inspiration och kunskap i böckernas värld. Vår vision är att skapa berikande möten för livet i böckernas magiska värld.

Forskning pekar på att en central byggsten för barns lärande är en utvecklad lärandeidentitet. Helsingborgs stad har beslutat att för en mer likvärdig bedömningen av förskolornas kvalité och måluppfyllelse, centralt följa upp förutsättningarna för barnen att utveckla en god lärandeidentitet.

Målkriterierna är:

för fram åsikter och tankar för att påverka sin situation

uttrycker sitt eget perspektiv och förstå andras

samspelar och samarbetar med andra

gör egna val

resonerar och provar utifrån hypoteser

fördjupar sig över tid i samma aktivitet

provar nytt

uttrycker sina inre bilder

tar initiativ till och i lek

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Sagor väcker barnens fantasi, underhåller, utvecklar språket, tränar koncentration, väcker intresse, grundar empati, förmedlar kunskap och kultur. Om vi tidigt läser sagor och berättar för barnen blir det lättare för dem att kunna känna inlevelse, att bli empatiska och medkännande.

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Projektet finns med oss alla dagar i veckan i både planerade och spontana aktiviteter och alla barnen får till sig samma saker men på olika sätt utefter mognad och intresse. Vi utvecklar våra lärmiljöer så det är utmanande och inspirerande för barnen. Vi lägger till och tar bort.

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vi kommer att arbeta utifrån vår tankekarta där varje barn ges förutsättning att komma med sina tankar och idéer och kunna ge uttryck för sina egna uppfattningar. Genom skapandeaktiviteter, lekar, nytt material, litteratur, filmer och via digitala verktyg. Genom vår tankekarta reflekterar vi tillsammans och utvecklar projektarbetet och på resans väg kommer det upp nya tankar och funderingar som vi tillsammans söker svaren på. Vår tankekarta är synlig för barnen och det tillkommer saker på den när barnen tycker att de lärt sig något nytt och på sätt får barnen syn på sitt egna lärande.

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback