Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Modersmål i polska åk 7-9 HT 2022

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 september 2022

I detta arbetsområde kommer du att bekanta dig med berömda polska poeter och författare och deras verk: romaner, dikter och poem. Du kommer att få träna polska både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska lära dig att:
- berätta om de största polska författarna och poeter
- läsa och återberätta deras biografi
- jämföra deras levnadsöden och deras epok
- läsa, förstå och återberätta deras dikter, poem och romaner

- skriva sammanfattningar och skriftliga arbeten
- ha begrepp om polsk historia, kultur och traditioner genom polska författare, poeter och deras verk
 

Syfte

- Du kommer att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
- Du kommer att lära dig om polska berömda författare och poeter och deras verk.
- Du kommer att läsa och analysera romaner, dikter och poem av olika författare och poeter.
- Du kommer att reflektera över polsk historia, traditioner och kultur i jämförelse med svenska

Kopplingar till läroplan

·     Ml

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·     Ml

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

·     Ml

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·     Ml

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

·     Ml

Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Bedömning

I ditt arbete kommer jag att bedöma på vilket sätt du kan:

- läsa, förstå, tolka och analysera olika texter
- uttrycka dig i muntlig och skriftlig form
- visa dina kunskaper om polska författare, poeter och deras verk
- visa dina kunskaper om Polens historia, kultur och traditioner i samband med polska författare och poeter

Undervisning

Vi ska arbeta så här:

- Presentera författare och poeter genom att läsa
  och återberätta deras biografier och deras verk med hjälp av lärare och böcker
- Diskutera och analysera deras öde och verk
- Undersöka och samla material
- Läsa olika texter om polsk historia, kultur och traditioner
- Läsa utantill några berömda dikter eller poem
- Redovisa muntligt och skriftligt

Matriser

Ml

 Kunskapskrav Modersmål Åk 7-9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Läsa

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

 

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Skriva

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

 

Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.

Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.

Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.

 

Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.

Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

Samtala

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt

 

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Muntlig framställning

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning

Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning

 

Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

 

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och Ryssland

Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och Ryssland

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och Ryssland

 

Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.

Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.

Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.

 

Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback