Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Mitt liv och rätten att välja

Blåklintskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Skönlitterär läsning, diskussion och reflektion. Vi kommer under de veckor som följer att läsa boken "Din syster måste dö" av Mats Berggren. Under lektionerna kommer vi att följa upp det lästa på olika sätt, t.ex. genom uppföljningsfrågor, reflektionsskrivande, gruppdiskussioner och andra korta uppgifter kopplade till boken. Som avslutning kommer du att få skriva en kortare berättande text samt ett reportage

Målet med undervisningen

Du som elev kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor

-att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

-läsa, analysera och reflektera över skönlitteratur.

 

Så här ska vi arbeta

Du som elev kommer lära dig genom att:

-gemensamt och enskilt läsa skönlitteratur.

-reflektionsskrivande och citat & tanke.

-efterföljande diskussioner i olika mindre grupper och i helklass.

- genomgång av hur du gestaltar

- genomgång av texttypiska drag för reportage

 

-gemensamt och enskilt skriva olika texter.

 

 Tidsperiod:

 v. 36 - 46

 

Det här ska bedömas

-diskussioner och muntliga uppgifter under lektionstid

-dina texter (berättande text och reportage)

- din läsförståelse

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Matriser i planeringen
Mitt liv och rätten att välja
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter