Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Tigerns målformulering och utvärdering 2022/2023

Fasseröd, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. I mallen beskrivs huvudmannens mål. Rektor formulerar förskolans prioriterade mål och tillsammans med SKA-representanterna skrivs syfte, målkriterier och metod. Tema/projekt utgör metoden för att nå såväl de prioriterade målen som övriga delar av läroplanen Utvärdering enligt följande: - Huvudmannens och enhetens mål utvärderas i december och april. - Månadsavstämning sker ihop med SKA representanter och rektor. - Veckoreflektion sker i arbetslagen utifrån enhetens mål

 

Huvudmannens MÅL: LIKVÄRDIG UNDERVISNING

Syfte: Oavsett ort, enhet eller arbetslag skall alla barn erbjudas likvärdig undervisning av hög kvalitet. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. (Lpfö 18 sid 7)

 

Undervisningen påverkas av pedagogernas förhållnings- /arbetssätt och förskolans miljöer

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Pedagogernas förhållnings-/arbetssätt ska gynna ett hållbart lärande. Hållbart lärande innebär att barnen behöver få erfara samma ämnesområde på flera olika sätt. Genom att låta barnen möta ämnesområdets centrala delar på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer och genom olika arbetssätt utvecklas deras sätt att förstå områdets olika aspekter. Pedagogerna ska vara medaktiva, lyhörda och nyfikna i barnens lärande och utforskande lek. Pedagogernas förhållningssätt präglas av en tro på det kompetenta barnet.

Målen når vi genom att:

-Vara närvarande under hela dagen.

-Medforskare och nyfikna på vad barnen uttrycker.

-Väl planerad undervisning utifrån läroplanen samt vår pedagogiska dokumentation innefattande observationer, hypoteser och förslag från barnen.

-Genomtänkta grupper med färre barn i varje grupp, vi iscensätter undervisningen med tanke på plats, grupp och för förståelse för att erbjuda varje barn likvärdig möjlighet till utveckling utifrån sina behov och förutsättningar. 

-Vi reflekterar efter varje undervisningstillfälle och tar med dokumentation till gemensam avdelningsreflektion och analyserar hur vi går vidare.

-Varierande sätt att erfara, genom olika former av undervisning erbjudas många möjligheter till att uttrycka sig ”barns rätt till hundra språk”.

-För att barnen ska möta likvärdigt förhållningsätt och undervisning samlas vi pedagoger i olika forum så som SKA-grupp, utegrupp, visionsgrupp samt lärgrupp där vi diskuterar utifrån litteratur.

 

-Medvetet arbetssätt bland pedagogerna, som kritiskt granskar sig själva, reflekterar, lärloggar, noterar i lotusdiagram och läroplan för förskolan på Unikum.

-Rektor har återkoppling/genomgång med SKA-representanterna en gång i månaden. Avdelningarna sammanfattar och påvisar sitt arbete, reflektioner och dokumentation.

-Rektor analyserar utifrån sina egna iakttagelser vid utbildningsbesök samt kopplar ihop dem med det SKA-representanterna beskriver.

-Vid behov av eventuell stöttning finns SKA-gruppens kompetens, Utvecklingspedagogen och rektor som möjliga bollplank och stöd.

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Förskolans miljöer ska spegla alla läroplanens delar. Det innebär att den ska vara tillgänglig och tydlig för alla barn och inbjuda till nyfikenhet och samspel med andra samt väcka barnens lust att utforska och lära.

Målen når vi genom att:

-Vi inventerar vår lärmiljö inomhus och utomhus, fortsätta att utveckla, utforma och tydliggöra, så att barnen ska möta alla delar i Läroplanen.

 

-Tydliggöra de olika ämnena i basmiljöerna.

 

-Erbjuda ett varierande tillgängligt undervisningsmaterial för barnen.

 

-Synliggöra dokumentationen för barnen på deras nivå, med hjälp av reflektionsvägg eller på golvet innehållande bilder och eventuellt text.

 

-Återkoppling/genomgång vid SKA-träffar och besök i undervisning/utbildningen.

 

Förskolans MÅL:

Syfte: Utifrån det lotusdiagram som vi använder inom organisationen för att säkerhetsställa att vi arbetar med alla förskolans läroplansmål kan vi se i SKA-gruppen att vi behöver utveckla arbetet kring digitala verktyg på vår förskola. Följande mål har vi berört väldigt lite under det senaste läsåret:

 

  • Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information (LPFÖ18, s.9)
  • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (LPFÖ18, s.15)
  • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg (LPFÖ18, s.15)

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Att barnen efter förmåga tar del av/är delaktiga i arbetet med digital dokumentation.

·       Att vi visar och föregår med gott exempel på hur och vad vi fotograferar. Ex. ”Får jag ta ett kort på din teckning/när du gör det där? Efter förmåga diskutera ämnet med barnen och tydliggöra att barnen har ett val och att det syns i verksamheten (att barnen både säger ja och nej till att vara med på bild).

·       Att barnen har tillgång till digitala verktyg och att de är en naturlig del av verksamheten.

 

Målen når vi genom att:

 

  • Vår undervisning stimulerar utveckling och lärande genom de digitala verktygen utifrån barnens ålder och mognad. Där barnen bland annat själva tar bilder med Ipad eller mobiltelefon. Dessa sätts sedan upp på barnens egna reflektionsvägg. En dokumentation som barnen själva styr över.
  • I våra lärmiljöer kommer vi också att erbjuda olika digitala verktyg som tillsammans med andra pedagogiska materiel stimulerar lärandet och barnens utveckling.
  • Att vi tillsammans med barnen med ett positivt och lekande lärande utforskar de digitala verktygen.
  • Vi lägger grunden till ett lärande där barnen blir kritiska och ansvarsfulla till den digitala tekniken

 

Reflektionsfrågor till veckoreflektionen som sker på UNIKUM: (klistra in nedanstående frågor i reflektionsverktyget och svara på dem tillsammans i arbetslaget.

• Vilket målområde hade undervisningen? Vad ville vi att barnen skulle lära sig, förmå och förstå?

• Hur organiserades och genomfördes undervisningen?

• Vad visade barnen intresse för? Hur agerade de?

• Vilka frågor, hypoteser och tankar förmedlade barnen?

• Vilka lärprocesser och förändrat kunnande ser vi hos barnen?

• Vad visade barnen att de vill lära sig mer om?

• På vilket sätt gör vi barnen delaktiga i lärprocesserna? Hur återkopplar vi/ger vi tillbaka till barnen?

• Hur utmanar/går vi vidare och stöttar barnen i att hålla ”den röda tråden” utifrån målområde?

• Koppling till vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet, Lpfö.

 

Tankar att fundera kring efter undervisningen: (används vid den egna reflektionen efter undervisningssituationen)

• Fundera över hur du ledde undervisningen, gav instruktioner och fångade den barngrupp som deltog. Vad är du nöjd med, vad kan du fortsätta utveckla?

• Vilka observationer gjordes vad gäller barns delaktighet och vad uttryckte barnen både verbalt och fysiskt.

• Hur går du vidare utifrån undervisningen? Hur kan du vidareutveckla den så att barnen ges utmaningar och förutsättningar att få veta och lära sig mer om det de visat intresse för.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback