Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar utveckling HT-22

Rydebäck, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 28 september 2022

Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov.

 

Varför? 


Vi vuxna är barnens framtidsutsättare. Det är viktigt att barnen under förskolans gång är medvetna om vad hållbarutveckling innefattar och att synliggöra det för barnen. Vi som pedagoger ska ge barnen en utökad förståelse , kunskap och styrka. Vi ska inte tillbaka till en syn på naturen som vi en gång haft utan vi kan tillsammans bara gå framåt och skapa ny natursyn.  Därför är det viktigt att lärande för hållbar utveckling genomsyras av ett utforskande arbetssätt där pedagoger och barn lär tillsammans.

Vad?

 Vårt mål är att barnen tillsammans ska hitta olika utmaningar och att de sedan ha sina resonemang utifrån de olika perspektiven. Tillsammans med barnen ska vi lära oss de första stegen i lärarprocessen till vår hållbara utveckling och tt barnen ska få den syn och förståelse till vår natur. Barnen ska även få sig en uppfattning om att människor ska bidra till en hållbar utveckling. 

Hur? 

 


Vi kommer att gemensamt vistas i våra närmiljöer så som skogen , parker samt lekplatser. Vi kommer att använda oss av våra sopsamlarmoster där vi har en kalender på varje avdelning som har olika uppdrag varje månad för att bibehålla den hållbara utvecklingen. Vi kommer även att lägga fokus på att : odla , sopsortering , återbruka , matsituationer , plocka skräp och även skapa med naturmaterial.


Odla - Genom att vi odlar på förskolan så får barnen chans att följa matens väg från att det är ett litet frö till en färdig gröda. Under dessa situationer så får man möjligheter till att samtala och få in sina egna upplevelser samt kunskaper om naturens kretslopp , återbruk och hållbarhet. 

Återbruka - Det är viktig att barnen får kunskap om att veta att man kan använda sig av återbruk och att man kan försöka pussla ihop söndriga saker och sedan ge det en ny chans till att kunna återanvända det igen. Vi arbetar med att försöka göra förändringar i våra lärmiljöer där barnen själva ska kunna upptäcka nytt men att också använda sig av de olika material vi har på förskolan. 

Sopsortering - Vårt mål är alltid att fånga barnens intresse. Vi gör barnen delaktiga i vår sopsortering. Genom att arbeta med sopsamlarmonstren så använder vi bilder på de olika monstren för att göra det tydligt för barnen. På förskolan använder vi oss av de gröna kompostpåsarna till komposteringsbara sopor. Vi slänger även de lite större sopkärlen utanför förskolan och där gör vi även barnen delaktiga i sorteringen. 

Plocka skräp - På vår gemensamma utflykt kommer vi att använda oss av plasthandskar och även påsen från ''Håll Sverige rent'' för att göra det synligt för barnen vad det står för samt vad syftet är. När vi har plocka vårat skräp kommer vi tillsammans att göra olika sorteringar och samtala kring det. Syftet med att göra dessa aktiviteter är att barnen ska kunna förstå vad det är som sker och händer med vår natur samt att de ska förstå förmultning och nedbrytning.

Matsituationer - Tillsammans med barnen samtalar vi om den goda måltiden och försöker skapa ett positivt förhållningssätt till mat och hälsa samt om hur matsvinn påverkar vår miljö. Redan från tidig ålder vill vi göra barnen medvetna om hur mat påverkar kroppen både positivt och negativt och vad matsvinnet har för påverkan i samhället.

Skapa med naturmaterial - Genom att ta tillvara på naturens resurser när det gäller tillgång till naturmaterial så synliggör vi hur vi på ett hållbar , ekonomiskt och kreativt sätt kan skapa naturen och att vi tar med oss naturmaterial som vi sedan kan skapa med hemma på förskolan. Det är även viktigt att synliggöra för barnen att man lämnar tillbaka oanvänt naturmaterial för att de ska få en inblick om vart de kommer ifrån. 

När? 

Det kommer att arbetas med hållbar utveckling under terminens gång.

 

Ansvarig förskollärare 

 


Anna Lagesson
 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback