Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Planeringen till 7-9 HT-VT 2022-23

Mångkulturella enheten, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 5 oktober 2022

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA... att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor... att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer.

 förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att använda det arabiska språket skriftligt och muntligt. Du kommer även att få utveckla din förmåga att kunna läsa och förstå olika texter förstå innehållet och kunna översätta till svenska.

Kopplingar till läroplan

·          

Ml7-9

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·        

Ml7-9

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

·          

Ml7-9

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanband

 

 

·          

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

  • ·         Vi kommer att jobba med textboken där vi läser och översätter orden och texterna tillsammans.
  •  
  • ·         Vi kommer att skriva olika texter på arabiska.
  •  
  • ·         Vi kommer att läsa och förstå innehållet i texterna.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Skönlitteratur för ungdomar från olika tider och områden där modersmålet talas. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Översättning av och jämförelser mellan ord, begrepp, fraser och texter på modersmålet och på svenska.

Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tankar, känslor, åsikter och aktuella händelser.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera olika typer av texter från olika medier. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara explicit eller implicit uttryckt i texten.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska. Dessutom jämför och översätter eleven ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska på ett väl fungerande sätt.

Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska. Dessutom jämför och översätter eleven ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven enkla resonemang om budskap i olika texter.

Eleven beskriver och resonerar på ett enkelt sätt om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor med anknytning till områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med förhållanden i Sverige, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven beskriver och resonerar på ett välutvecklat sätt om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor med anknytning till områden där modersmålet talas. Eleven gör då välutvecklade jämförelser med förhållanden i Sverige, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback