Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk på Glasäpplet

Trollskogens förskola, Knivsta · Senast uppdaterad: 10 oktober 2022

Målet är barnen ska få en rödtråd genom sin förskolegång inom språk, med att lägga grunden på Silverasken och sedan gå vidare till Glasäpplet för att slutligen öka sin medvetenhet på Guldkronan.

 
Planering av undervisning SPRÅK Glasäpplet 

 
 
 
 
 
 

1. Målområde 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Syfte 

 

 
 

Varför har jag valt den här aktiviteten?  

 

 
 

Knivsta kommun språkprojekt 

 

Förenkla för oss pedagoger att kunna checka av vad som bör göras inom språk på de olika avdelningarna för de olika åldrarna.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Vad är syftet med aktiviteten? 

 

 
 

Öka barnens språkintresse och språkmedvetenhet.  

 
 
 
 

 

 

 
 

Barnens fråga / hypotes 

 
 

 

 
 
 
 

Mål (Lpfö 98, rev 16) 

 

 
 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet? 

 

 
 

Målet är barnen ska få en rödtråd genom sin förskolegång inom språk, med att lägga grunden på Silverasken och sedan gå vidare till Glasäpplet för att slutligen öka sin medvetenhet på Guldkronan.  

 
 
 
 

 

 

 
 

Förskolans läroplans mål (strävans mål) 

 

 
 

Lpfö 18  

 
 
 
 

2. Metod/aktivitetsplan  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

   

 

 
 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?  

 

 
 

På Glasäpplet 

 • Rimma 

 • Rim och ramsor 

 • Sammansatta ord( sol+ros = solros) 

 • Stavelser (namn) 

 • TAKK (frukter, färger, djur, fordon, prepositioner, vardagsord, sång med tecken)  

 • känna igen sitt och kompisarnas namn (med hjälp) 

 • Sagor 

 • Boksamtal 

 • Tala inför grupp 

 • Bokstäver och språkljud 

 • Vad heter ljudet (Djurläten), (katten jamar) 

 • Prepositioner, På, i, under, över, bredvid, bakom och framför. Först och sist, i början och i slutet. I mitten/mellan.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i? 

 

 
 

Glasäpplet, både inne och innemiljö 

 
 
 
 

 

 

 
 

Pedagogens förhållningssätt  

 

 
 

Aktiva pedagoger som språkar mycket med barnen under dagen 

 
 
 
 

 

 

 
 

Val av material 

 

 
 

Böcker 

Tidiga Bornholmsmodellen 

Sångkort 

Ramskort 

Takk 

Bildstöd 

Projektor (barnsånger, sagor) 

Pollyglutt 

Ipad (språkappar) 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden 

 

 
 

Bilder 

Alla pedagoger på förskolan 

 
 
 
 

 

 

 
 

Hur får vi föräldrarna delaktiga? 

 

 
 

Genom veckobrev  

Dokumentation på vägg 

 
 
 
 

 

 
 

Hur gör jag aktiviteten jämställd och genusmedveten? 

 

 
 

Genom att ge alla barn lika stort språkligt utrymme.  

 
 
 
 

 

 
 

Hur anpassar jag undervisningen till den rådande kulturella mångfalden?  

 

 
 

Genom att uppmärksamma barn som har annat modersmål tex genom polyglutt  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Hur anpassar jag undervisningen för språksvaga barn?  
 

 
 

Genom bildstöd och Takk 

 
 
 
 

3. Utvärdering och analys  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera? 

 

 

 

 
 

 

Genom återkommande språkaktiviteter.  

Genom frågor till barnen 

 
 
 
 

 

 

 
 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod? 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål? 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns? 

 

 
 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback