Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8 - 9

Argumenterande text - Debattartikel ht 22 8a2

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 13 oktober 2022

Att läsa och skriva argumenterande texter är någonting man arbetar med i flera ämnen både i grundskolan och på gymnasiet. I detta moment ska vi lära oss hur man bygger upp en argumenterande text för att slutligen skriva en debattartikel.

Syfte:

Du ska få utveckla din skriftliga förmåga och bli mer säker på argumenterande text där åsikter framförs och på det sättet påverkar dig.  .

Arbetsgång:

  • Genomgång kring de olika texttyperna - uppbyggnad och språkligt
  • Läsa och analysera debattartiklar.
  • Eget arbete med enskilda och parvisa övningar. 
  • Välja ett ämne att skriva om och sätta sig in det så argument och fakta matchar tesen. 
  • Skriva en debattartikel utifrån ditt förberedande arbete. Tänk på använda dig av den grammatik du lärt dig tidigare under terminen.

Läromedel:

  • Spegla språket 8 s, 128-136, 177-190
  • ev. kopierat material

Här finns en länk till classroom där du hittar material och uppgifter, samt lektionsinstruktioner

https://classroom.google.com/c/MTQ0ODcyNjkyMDc0

 

 

Tidsplanering:

Vi kommer arbeta med arbetsområdet från och med vecka 38. Det löper på ett antal veckor framåt men bör vara klart runt vecka 43. 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din text utifrån nedanstående betygskriterium. 

  

Lycka till!

Ulrika 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Matris: skriva argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback