Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8 - 9

Fattigdom och befolkning (Lgr 22)

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 17 oktober 2022

Fattigdom och befolkning

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att börja med att lära oss om fattigdom i världen.

  • Vad är det att vara fattig? Vad är ett fattigt land? Hur mäter man det? 
  • Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur är det att leva som fattig? Hur påverkas landets sårbarhet? 
  • Varför är vissa länder och vissa människor fattiga respektive rika?
  • Hur kan ett land som varit fattigt bli rikare? 

 

Sedan kommer vi gå över till att diskutera en konsekvens av länders ekonomiska utveckling: Befolkning och migration. 

  • Hur förändras ett lands befolkning när ett land blir rikare? Vad är det för skillnad i länder med olika ekonomi? 
  • Vad är migration och vad beror den på? Hur hänger den ihop med ekonomi? Vad är immigration, emigration, urbanisering, push och pull? 


Under tiden är tanken också att du ska få en djupare förståelse för var olika länder ligger. 

Viktiga begrepp att bära med sig är: folkmängd, storstadsområde, invånare, glesbygd, tätbygd, folkökning, migration, urbanisering, landsbygd, undernäring, befolkningspyramid, födelsetal, dödstal, nativitet, mortalitet. Andra begrepp kan tillkomma.

Vi arbetar med hjälp av en lärobok. Vi kommer också att använda onlineresurser som SLI, binogi, Gapminder, Globalis och liknande. 

 

Visa vad du lärt dig

Vi kommer att kolla kunskaperna vid två tillfällen. 

Ett prov med fokus på kunskaper om och resonemang kring befolkningsfördelning och migration och i olika delar av världen, där du ska använda dig av de begrepp du lärt dig. Det kommer också förekomma namngeografi. 

Den andra uppgiften går ut på att undersöka orsakerna till fattigdom och resonera kring hur fattigdomsspiralen kan lösas i olika länder. Där kommer läsning av olika källor ligga i fokus. 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling, och

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för enkla resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven visar även grundläggande kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också enkla resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett väl fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback