Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

ULNA Förskolors mall för målformulering och utvärdering 2022/2023

Strumpan, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. I mallen beskrivs huvudmannens mål. Rektor formulerar förskolans prioriterade mål och tillsammans med SKA-representanterna skrivs syfte, målkriterier och metod. Tema/projekt utgör metoden för att nå såväl de prioriterade målen som övriga delar av läroplanen Utvärdering enligt följande: - Huvudmannens och enhetens mål utvärderas i december och april. - Månadsavstämning sker ihop med SKA representanter och rektor. - Veckoreflektion sker i arbetslagen utifrån enhetens mål

 

Huvudmannens MÅL: LIKVÄRDIG UNDERVISNING

Syfte: Oavsett ort, enhet eller arbetslag skall alla barn erbjudas likvärdig undervisning av hög kvalitet. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. (Lpfö 18 sid 7)

 

Undervisningen påverkas av pedagogernas förhållnings- /arbetssätt och förskolans miljöer

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Pedagogernas förhållnings-/arbetssätt ska gynna ett hållbart lärande. Hållbart lärande innebär att barnen behöver få erfara samma ämnesområde på flera olika sätt. Genom att låta barnen möta ämnesområdets centrala delar på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer och genom olika arbetssätt utvecklas deras sätt att förstå områdets olika aspekter. Pedagogerna ska vara medaktiva, lyhörda och nyfikna i barnens lärande och utforskande lek. Pedagogernas förhållningssätt präglas av en tro på det kompetenta barnet.

Målen når vi genom att:

Vi pedagoger har ett medforskande arbetsätt med barnen samt är aktiva golvpedagoger som finns tillgängliga och närvarande i leken. Vi erbjuder variation i undervisningen och arbetar med ett mål på flera sätt.  Utifrån vad barnen intresserar sig för och vilka behov de har anpassar vi undervisningen utefter det. Till exempel individuella undervisnings tillfällen och mindre grupper. 

Vi pedagoger har ett likvärdigt förhållningssätt gentemot barnen som präglas av att ge alla barnen förutsättningar utifrån sina behov.  För att få ett likvärdigt förhållningssätt diskuterar vi utifrån pedagogiska forum, arbetslag samt att vi får hjälp av vår resurser exempelvis specialpedagogen Anna om hur vi får alla barn delaktiga i undervisningen och som stöd i vår arbete diskuterar vi på våra planeringar hur vi arbetar med barngruppen.

Vi pedagoger har ett medforskande arbetssätt med barnen samt är aktiva golvpedagoger som finns tillgängliga och närvarande i leken.  Vi ser på så sätt vad barnen är intresserar sig av, vi ser vilka barn som gynnar varandra i leksituationer och kan hjälpa till i övergångar, vi stöttar i konflikthantering, pratar om stopp- min kropp i spontana leksituationer samt delar in barnen i grupper utifrån lekmiljöernas förutsättningar.

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

Förskolans miljöer ska spegla alla läroplanens delar. Det innebär att den ska vara tillgänglig och tydlig för alla barn och inbjuda till nyfikenhet och samspel med andra samt väcka barnens lust att utforska och lära.

Målen når vi genom att:

Vi erbjuder barnen olika lärmiljöer och förändrar dessa  utifrån barnens intressen och behov.  Detta gör vi genom att vi ser vad barnen har för behov, vilka lekar och lekmiljöer barnen väljer samt  vad barnen själva säger att de vill leka med. 

Vi utforskar våra lärmiljöer och förändrar dessa utifrån läroplanens mål (Lpfö18).  Vi sätter upp läroplansmål samt en bild  vid varje lärande station där man kan se vad som förväntas att göra på den stationen. Vi använder bildstöd som komplement till läroplansmålen och bilderna.

Vi strävar efter att skapa basmiljöer utifrån ULNAS policy på avdelningen och på förskolan. 

Vi kommer att ändra i lärmiljöerna allteftersom material tillkommer och förutsättningar ges.

 

 

Förskolans MÅL:

Syfte: (kopplat till Lpfö18)

 

 

Förväntat resultat: (Målkriterier, det vi vill se)

 

 

Målen når vi genom att:

Vi ska under tisdagar, onsdagar och torsdagar  ( barnen är indelade i tre grupper) gå på promenad då vi utforskar vår närmiljö och vår stad Ljungskile. Under promenaden har vi med oss material för att kunna bedriva en planerad undervisning inom naturvetenskap och teknik. Syftet med undervisningen är att barnen ska få undersöka, utveckla kunskaper samt utforska naturvetenskap och teknik. Dokumentationerna utifrån promenaderna sätts upp på vår projektvägg där vi samtalar med barnen om vad vi har gjort. Vi har en projektvägg där målet är att samtala med barnen och ta hand om deras tankar och ideér för att gå vidare med vår undervisning. 

 

Reflektionsfrågor till veckoreflektionen som sker på UNIKUM: (klistra in nedanstående frågor i reflektionsverktyget och svara på dem tillsammans i arbetslaget.

• Vilket målområde hade undervisningen? Vad ville vi att barnen skulle lära sig, förmå och förstå?

• Hur organiserades och genomfördes undervisningen?

• Vad visade barnen intresse för? Hur agerade de?

• Vilka frågor, hypoteser och tankar förmedlade barnen?

• Vilka lärprocesser och förändrat kunnande ser vi hos barnen?

• Vad visade barnen att de vill lära sig mer om?

• På vilket sätt gör vi barnen delaktiga i lärprocesserna? Hur återkopplar vi/ger vi tillbaka till barnen?

• Hur utmanar/går vi vidare och stöttar barnen i att hålla ”den röda tråden” utifrån målområde?

• Koppling till vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet, Lpfö.

 

Tankar att fundera kring efter undervisningen: (används vid den egna reflektionen efter undervisningssituationen)

• Fundera över hur du ledde undervisningen, gav instruktioner och fångade den barngrupp som deltog. Vad är du nöjd med, vad kan du fortsätta utveckla?

• Vilka observationer gjordes vad gäller barns delaktighet och vad uttryckte barnen både verbalt och fysiskt.

• Hur går du vidare utifrån undervisningen? Hur kan du vidareutveckla den så att barnen ges utmaningar och förutsättningar att få veta och lära sig mer om det de visat intresse för.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback