Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Rik matematik 1A bok 1- Taluppfattning

Hällingsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 6 november 2022

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Syftet med kapitel är att eleverna ska få en grundläggande taluppfattning inom talområdet 0–10. De ska få utveckla sin grundläggande taluppfattning genom att arbeta med räkneramsan och tal (antal), siffror, talraden, uppdelning av tal samt ordningstal.Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- ramsräkna framåt och bakåt inom talområdet 0-10 

- räkna upp från ett angivet tal inom talområdet 0-10

- räkna föremål och koppla ihop sista räkneordet med antalet räknade föremål (kardinaltalsprincipen)

- räkna föremål och dra streck till rätt siffra på tallinjen

 

- talraden 0-10

 

- sätta ut talen 0-9 på talraden

 

- fylla i utlämnade tal inom talområdet 0-10

 

- talens grannar

 

- skriva siffrorna 0-9 läsligt och rättvänt

 

- förstå talet 0 som antal

 

- dela upp talen 0-9 i talkamrater

 

- ordningstalen 1-5

 

- skillnaden mellan ordningstal och antal Vi kommer att träna på detta genom:

Arbetssätt:

- genomgångar

- diskussioner

- laborativt arbete enskilt eller i par

- par, grupp och helklass

- individuell färdighetsträning

- titta på powerpoint- presentationer

- se filmer

- spela spel 

- träna på Bingel och Nomp

 

Bedömning - vad och hur

Vad- följande kommer att bedömas: 

- din förmåga att kunna ramsräkna framåt och bakåt inom talområdet 0-10 

- din förmåga att räkna upp från ett angivet tal inom talområdet 0-10

- din förmåga att kunna räkna föremål och koppla ihop sista räkneordet med antalet räknade föremål (kardinaltalsprincipen)

- din förmåga att kunna räkna föremål och dra streck till rätt siffra på tallinjen

 

- din förmåga att kunna talraden 0-10

 

- din förmåga att kunna sätta ut talen 0-9 på talraden

 

- din förmåga att kunna fylla i utlämnade tal inom talområdet 0-10

 

- din förmåga att kunna talens grannar

 

- din förmåga att kunna skriva siffrorna 0-9 läsligt och rättvänt

 

- din förmåga att kunna förstå talet 0 som antal

 

- din förmåga att kunna dela upp talen 0-9 i talkamrater

 

- din förmåga att kunna ordningstalen 1-5

 

- din förmåga att veta skillnaden mellan ordningstal och antal 

 

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- aktiv under lektionerna

- lektionsobservationer

- delta i diskussioner och det laborativa materialet

- arbetet på Bingel och Nomp

- elevboksarbete

- avslutningslappar (kort självvärdering)

- mattediagnos

 

 

 

 
 

 

 Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Matriser i planeringen
Rik matematik 1A bok 1- Taluppfattning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback