Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

F - 3

Modersmål i BSK-språk

Modersmålsenheten GR, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 6 november 2022

Vi jobbar under höstterminen med material som stärker elevernas språk och förbättrar deras ordförråd samt väcker intresse för vidare utveckling i språkförmågor i olika momenten.

Innehåll

Syfte

.Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen..

Arbetssätt och undervisning

  Elever läser en bok och redovisar den muntligt(får kommentarer från kompisar och lärare, skriver den i skrivhäften och efter  lärarens läsning och kommentarer /handledning skriver den i digitala verktyg.
  Läraren och elever läser sagor, fabler, verser med rim och ramsor och olika slags valda  berättelser.
  Läraren förklarar svåra ord och  betydelse i dessa. Elever skriver egna berättelser eller sammanfattar textens innehåll/svarar på frågor och gör grammatiska övningar .
  Tillsammans går vi igenom texter, tittar på den röda tråden i sagor och berättelser och bildar egna texter -MIn bok 
  Högläsning där vi arbetar kring texter, ordförståelse ,samt läsförståelse.                                                                                                                          
  Vi tränar på att skriva korta meningar.                                           
  Skriva olika typer av texter och meddelande         
  Lekar och musik från område där modersmål talas.                       
  Traditioner /högtider/                                     

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
Din förmåga att vara delaktig (aktiv) under lektionerna, i våra diskussioner om texter som vi arbetar med, din uttal, engagemang i olika sammanhang.
Din läsförmåga och läsförståelse.
Din förmåga att skriva korta ord  och enkla meningar, övningar om rätt stavning. sina egna berättelser om tema som vi jobbar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  Ml  Syfte förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 •  Ml  Syfte förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  Ml  Syfte förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 •  Ml  Syfte förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  Ml  Syfte kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.
 • Innehåll
 •  Ml  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 
 •  Ml  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
 •  Ml  Språkbruk Ord och begrepp med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
 •  Ml  Tala, lyssna och samtala Samtal om vardagliga företeelser och händelser. 
 •  Ml  Läsa och skriva Strategier för skrivande av olika typer av texter om ämnen som är välbekanta för eleven.
 •  Ml  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 •  Ml  Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 •  Ml  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen
 •  Ml  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 •  Ml  Texter Muntliga traditioner ur modersmålets tradition, till exempel rim, ramsor och gåtor. 
 •  Ml  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  Texter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, dikter, sagor och sägner från områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  Texter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback