Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

En läsande klass

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 6 november 2022

Du ska bli stjärnläsare. Vi ska utforska och lära oss att använda några lässtrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Syfte


Det här ska du som elev lära dig

 • förutspå vad olika texter handlar om
 • reda ut vad nya (för dig) ord och uttryck betyder
 • sammanfatta det viktigaste i det vi läser
 • fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
 • ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma samtal i klassen, där vi använder oss av läsfixarna som tankestöd.
 • Vi kommer både läsa och skriva utifrån läsfixarnas egenskaper, både enskilt och i grupp.
 • Du kommer få använda dig av dessa strategier i samband med att du läser olika typer av texter som exempelvis berättelser och faktatexter.

Jag bedömer om du

 • visar förståelse för att det finns olika sätt att förstå och tolka en text
 • kan använda de fem lässtrategierna när du läser olika texter
 • är delaktig i samtal om texter som vi har läst
 • kan återberätta texter både muntligt och skriftligt
 • kan resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Lässtrategierna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback