Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska åk 4

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Syfte och mål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Genom undervisningen i ämnet svenska och svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om läsa och skriva, om tala, lyssna och samtala, om berättande texter och sakprosatexter samt om språkbruk.

Så här arbetar vi

 • Språkets form och innehåll diskuteras i alla ämnen på alla lektioner.

 • Läsförståelse och ordkunskap upptar en stor del av undervisningen.

 • Vi har schemalagda lässtunder då eleverna läser egenvald skönlitteratur. Denna litteratur redovisas skriftligt eller muntligt på varierande sätt.

 • Vi läser Pojken och Tigern och går djupare in i språkbruket genom diskussioner och olika uppgifter. Pojken och Tigern ingår i temat Sverige.

 • Vi skriver texter av olika slag.

 • Diskussioner och muntliga redovisningar, både stora och små, är stående inslag i undervisningen.

 • Genrepedagogiken introduceras i läromedlet Zick Zack.

Bedömning

Uppföljning av din läs- och skrivutveckling görs med hjälp av Nya språket lyfter.

Bedömning görs utifrån Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris i svenska.

Jag bedömer din förmåga att

 • kommunicera i tal och skrift

 • läsa och förstå

 • uttrycka dig i skrift

 • hantera och anpassa språket

 • lösa problem.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling, svenska/svenska som andraspråk
SVENSKA Lgr11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback