Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Kemi åk 9 - Organisk kemi (kolföreningarnas kemi)

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Människan har i alla tider experimenterat och tagit fram kemiska metoder, redan innan man kallade det kemi. Kemister som forskar prövar sina hypoteser i experiment och drar sedan slutsatser av resultaten, där hänsyn till eventuella felkällor ska tas. Du kommer att få möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att undersöka kolatomen utifrån olika laborationer och olika typer av källor. Du får förutsättningar till att söka svar på frågor som rör kolets egenskaper och dess föreningar. Kolets kretslopp är även en viktig del inom detta område, där fotosyntes och förbränning är själva motorn. Här lär du dig att utveckla ett kritiskt tänkande kring dina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Allt detta kommer vi arbeta med under veckorna 9-16, utifrån material ur läroboken (s. 50-51 + 80-101 + 105-106 + 119-121), laborationer, genomgångar, diskussioner och film.

Målet med undervisningen är att utveckla kunskaper om nedanstående frågeställningar

 • Vad gör kolatomen så speciell?

 • Hur många bindningar har kolatomen?

 • Vilka former kan kol förekomma i? Vad är skillnaden mellan dem?

 • Var finns det kolföreningar?

 • Vilka grupper är kolföreningarna indelade i och vad skiljer dessa åt?

 • Hur ser strukturformlerna ut för enkla kolväten (metan, etan, propan och butan)?

 • Vad är en alkan, alken samt en alkyn?

 • Hur destilleras råolja och vad blir det för olika produkter? (Det räcker att kunna ett par olika grupper av ämnen - asfalt, tunga oljor, fotogen, bensin, gaser) 

 • Hur ser alkoholers kemiska strukturer ut? 

 • Vad är skillnaden mellan olika alkohler?

 • Hur ser kolets kretslopp ut?

 • Hur påverkar olika energikällor miljön?

 • Hur ser kolets förbränning ut?

Denna kunskap får du genom att aktivt delta i…

 • Genomgångar, diskussioner, filmvisning och genomförande av undersökningar/laborationer kontinuerligt under kursens gång.

 • Skriftligt prov.

Bedömningen grundas på din förmåga att...

 Söka och använda dig av naturvetenskaplig information.

 • Använda naturvetenskapliga begrepp och teorier.

 • Utföra undersökningar på ett säkert sätt utifrån en färdig planering med hänsyn till syfte samt att dra slutsatser utifrån undersökningens resultat med koppling till kemiska modeller och teorier.

 • Dra slutsatser utifrån undersökningens resultat med koppling till kemiska modeller och teorier.

 • Använda kunskaper i kemi som rör miljö och samhälle.

 • Resonera kring olika upptäckters betydelse för våra livsvillkor.

För att uppnå betyget E krävs följande:

 • Kan beskriva hur kolatomerna sitter, egenskaper samt användningsområden för de tre grundformerna av rent kol (film)

 • Veta vilken kemisk beteckning kol har ( C )

 • Känna till olika ämnen som innehåller kol samt hur man undersöker om ett ämne innehåller kol 

 • Veta hur många ”armar” (bindningsmöjligheter) en kolatom har

 • Kan namn, strukturformel och tillhörande molekylformel för de sex första kolvätena i metanserien

 • Kolets kretslopp

 • Veta hur olja en gång har bildats

 • Veta vad som utmärker en alkohol

 • Fossila bränslens påverkan på miljön

 • Kunna beskriva metod, resultat och slutsats utifrån en laboration. 

 

För att uppnå de högre betygen krävs även kunskap om följande:

 • Veta vad som menas med omättade kolväten samt kunna rita & namnge dessa och hur dessa skiljer sig från de mättade kolvätena.

 • Alkoholers uppbyggnad, användning och påverkan 

 • Destillation av råolja samt krackning

 • Molekylformel & strukturformel för metanol, etanol, glykol och glycerol

 • Fördjupad förstående kring hur människan användning av naturresurser påverkar miljön och kunna resonera kring några eventuella åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling 

Prov

9: 2 Onsdagen 21 April

9:1, 9:3, 9:4 Torsdagen den 22 April

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback